Leveringen - 494965-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Otopeni: Personenwagens

2018/S 216-494965

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Compania Națională „Aeroporturi București” S.A.
Romania
Calea Bucureștilor nr. 224E
Otopeni
075150
Roemenië
Contactpersoon: Mihai Copoeru, Roxana Risnoveanu, George Niculie
Telefoon: +40 212013515/+40 212013534
E-mail: mihai.copoeru@cnab.ro, roxana.risnoveanu@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro
Fax: +40 212041976
NUTS-code: RO322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnab.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autoturisme necesare desfășurării activităților aeroportuare zilnice

Referentienummer: 26490194_2018_PAAPD1030677
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

C.N.A.B. S.A. intentioneaza sa achizitioneze „Autoturisme necesare desfășurării activităților aeroportuare zilnice” defalcate pe 2 loturi, in cantitatile descrise in Caietul de sarcini.

Achizitia autoturismelor care fac obiectul celor doua loturi se va face prin „Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017–2019”.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15. Autoritatea va raspunde va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare — in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 561 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau două loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot II — Autoturisme cu tracțiune integrală

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul C.N.A.B. S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

30 buc. autoturisme cu tractiune integrala

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctaj aferent perioadei de garantie a autoturismelor / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 477 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot I — Autoturisme cu transmisie automată

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul C.N.A.B. S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

6 buc. autoturisme cu transmisie automată.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctaj aferent perioadei de garantie a autoturismelor / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 84 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri proprii.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE, conform art. 202– 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate de atestare fiscala privind plata datoriilor restante la momentul prezentarii, respective plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul local etc.,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Note:

1) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

2) Documentele justificative se vor prezenta de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i.

In cazul in care ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, acestia vor completa Formularul H2 din sectiunea „Modele de formulare”.

In cazul in care ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul se incadreaza in situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va declara acest lucru.

In cazul in care este sesizata o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Cerinta nr. 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie cel putin de: Lot I – 84 000,00 EUR, Lot II – 477 800,00 EUR.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi bilanturile contabile, inregistrate la ANAF/rapoarte de audit/alte dovezi.

Note:

1) În cazul documentelor justificative în alta valuta, pentru transformare se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR aferent documentelor justificative mentionate în DUAE;

2) În cazul unei oferte comune, cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

3) În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;

4) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizat, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, produse similare cu cele supuse procedurii, in valoare cumulata de cel putin: Lot I – 84 000,00 EUR, Lot II – 477 800,00 EUR.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: Certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e în DUAE care sa confirme îndeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile înscrise în DUAE, cu indicarea valorilor (respectiv in valoare cumulata de cel putin Lot I — 84 000,00 EURO, Lot II – 477 800,00 EUR.

Note:

1) Certificatele/documentele de mai sus trebuie însotite de traducere autorizata în limba româna, daca este cazul;

2) În cazul contractelor în alta valuta, pentru transformare se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR aferent contractelor mentionate în formular;

3) În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

4) În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;

5) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Garantia de participare este in cuantum de:

Lot I — 840,00 EUR,

Lot II — 4 770,00 EUR.

Garantia de participare, irevocabila, se va constitui in conformitate cu art. 42 din Normele aprobate prin HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de catre o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari în conditiile legii, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, respectiv de 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata in SICAP cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, cu respectarea art. 42 alin. (7) din HG nr. 394/2016. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Conturile entitatii contractante sunt Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont în eur: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Restituirea garantiei se va efectua in conform art. 44 din H.G. 394/2016.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexă la contract.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art. 48 din Normele aprobate prin H.G. nr. 394/2016.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018