Leveringen - 494967-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Konstancin-Jeziorna: Lastschakelaar

2018/S 216-494967

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
05-520
Polen
Contactpersoon: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
Telefoon: +48 483660846
E-mail: lukasz.jagielski@pse.pl
Fax: +48 483660606
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pse.pl

Adres van het kopersprofiel: https://przetargi.pse.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargi.pse.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://przetargi.pse.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dokonywanie dostaw w celu uzupełniania rezerwy magazynowej w zakresie odłączników na napięcie 110, 220 i 400 kV (w okresie 36 miesięcy)

Referentienummer: 2018/WNP-0493
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych odłączników na napięcie 110, 220 i 400 kV z przeznaczeniem na rezerwę magazynową.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Centralny przy SE Kozienice; 26-911 Swierże Górne

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa odłączników na napięcie 110, 220 i 400 kV na rezerwę magazynową

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z zapisami w Części I SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 260 000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszonych w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawy co najmniej 1 szt. odłącznika o napięciu znamionowym 110 kV i co najmniej 1 szt. odłącznika o napięciu znamionowym 220 kV i co najmniej 1 szt. odłącznika o napięciu znamionowym 400 kV.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 133 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i pkt 4 - 8 ustawy, z zastrzeżeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN

2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty ceny oferty. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.

4) Wymogi dotyczące pkt 1), 2) i 3) określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl/.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zostały określone w Części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl/.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zostały określone w Części I, II i IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl/.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018