Leveringen - 494971-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Ierland-Dublin: Vetten en smeermiddelen

2018/S 216-494971

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Iarnrod Eireann-Irish Rail
N/A
Procurement, Engineering and New Works Building
Dublin 8
Inchicore
Ierland
Contactpersoon: Martin Egan
Telefoon: +353 17031761
E-mail: martin.egan@irishrail.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.irishrail.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137841&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137841&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Delivery of Rail Gauge Face Lubrication Grease

Referentienummer: 7170
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24951000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a call to competition by Iarnród Éireann (IE) for the procurement of Rail Gauge Face Lubrication Grease.

This Grease is used on trackside lubricating machines.

These are electrically driven machines – the passage of trains triggers the application of grease to the rail gauge face, thereby reducing rail wear through areas of high curvature.

The grease is for the following machines types:

— Protector IV GF Rail Lubricators,

— Whitmore Lubricurve Electro system.

Proposed products must have approval for use in both machine types.

Attached to this notice are:

— a pre-qualification questionnaire,

— a copy of the specification.

IE intend to enter into a 3 year fixed price agreement with the option to extend for up to 2 additional years.

Delivery is to Portlaoise, Co. Laois.

Current usage is in the region of 2 000 kg per annum.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000
34946120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Portlaoise, Co. Laois

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is a call to competition by Iarnród Éireann (IE) for the procurement of Rail Gauge Face Lubrication Grease

This Grease is used on trackside lubricating machines.

These are electrically driven machines – the passage of trains triggers the application of grease to the rail gauge face, thereby reducing rail wear through areas of high curvature.

The grease is for the following machines types:

— Protector IV GF Rail Lubricators,

— Whitmore Lubricurve Electro system.

Proposed products must have approval for use in both machine types.

Attached to this notice are:

— a pre-qualification questionnaire,

— a copy of the specification.

IE intend to enter into a 3 year fixed price agreement with the option to extend for up to 2 additional years.

Delivery is to Portlaoise, Co. Laois.

Current usage is in the region of 2 000 kg per annum.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 year fixed price agreement with the option to renew for up to 2 additional years.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

May be required for projects financed by EU funds — it is not possible at this stage to identify these projects

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See attached pre-qualification questionnaire.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See attached pre-qualification questionnaire.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

See attached pre-qualification questionnaire.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

A Grouping if successful must be prepared to contract as a single entity, or alternatively at Iarnród Éireann's discretion,each member of the group will be required to execute the contract and have joint and several liability.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

October 2021, 2022 or 2023 depending, if contract renewal/extension options are used.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Court Chief Registrar, Four Courts
Inns Quay
Dublin 7
Ierland
Telefoon: +353 18886000

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018