Leveringen - 494972-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Derby: Gasolie

2018/S 216-494972

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
East Midlands Trains Ltd
Prospect House, 1 Prospect Place, Millennium Way, Pride Park
Derby
DE24 8HG
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: John Webster
Telefoon: +44 1332604311
E-mail: johnw@fpaconsulting.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fpaconsulting.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.fpaconsulting.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
FPA Consulting Ltd
1 St Andrew's House Vernon Gate
Derby
DE1 1UJ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: John Webster
Telefoon: +44 1332604311
E-mail: johnw@fpaconsulting.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fpaconsulting.co.uk

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Gas Oil for Traction Purposes for Use in UK Railway Vehicles

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The supply of gas oil for traction purposes to BS2869 Class A2 for use in UK Railway vehicles marked and dyed in accordance with HM Customs and Excise Regulations to 4 delivery locations in North London, South Yorkshire and East Midlands by road or rail as detailed in each of the respective lots. The commencement date will be the 4.3.2019 and the contract will run through to the 18.8.2019 which is the end date of the current Franchise Agreement. An option will be included within the tender document to extend the contract for any additional period of time up to the 1.3.2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of Gas Oil for Traction Purposes for Use in UK Railway Vehicles

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot is for the provision of approximately 21 000 000 litres per annum of gas oil for traction purposes to BS2869 Class A2 for use in UK Railway vehicles to East Midlands Trains' Depot at Leeds. Deliveries of the product can be made by rail and road.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/03/2019
Einde: 18/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of Gas Oil for Traction Purposes for Use in UK Railway Vehicles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot is for the provision of approximately 34 000 000 litres per annum of gas oil for traction purposes to BS2869 Class A2 for use in UK Railway vehicles to East Midlands Trains' Depot at Derby. Delivery of product is by road.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/03/2019
Einde: 18/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of Gas Oil for Traction Purposes for Use in UK Railway Vehicles

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot is for the provision of approximately 7 000 000 litres per annum of gas oil for traction purposes to BS2869 Class A2 for use in UK Railway vehicles to East Midlands Trains; Depot at Nottingham. Delivery of product is by road.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/03/2019
Einde: 18/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of Gas Oil for Traction Purposes for Use in UK Railway Vehicles

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot is for the provision of approximately 6 000 000 litres per annum of Gas Oil for Traction purposes to BS2869 Class A2 for use in UK Railway vehicles to East Midlands Trains' Depot at Cricklewood. Delivery of product is by road.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/03/2019
Einde: 18/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As per the tender document and draft contract terms.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: To register your interest in this notice you should submit an expression of interest to the contact details shown within Section I.3) of this notice briefly identifying your suitability as a provider in terms of your ability to supply product to meet the requirements detailed within each of the respective lots.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
East Midlands Trains Ltd
Prospect House, 1 Prospect Place, Millennium Way, Pride Park
Derby
DE24 8HG
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018