Leveringen - 494973-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Puchaczów: Mobiele hydraulische dakstutten voor de mijnbouw

2018/S 216-494973

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczów
21-013
Polen
Contactpersoon: Paweł Fryt
Telefoon: +48 814625125
E-mail: pfryt@lw.com.pl
Fax: +48 814625007
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lw.com.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.lw.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja kombajnu ścianowego, dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej.

Referentienummer: 725/IZP/PFR/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 - Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS3 produkcji JOY wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych (ścianowego i podścianowego) oraz wyposażenia elektrycznego.

Zadanie 2 - Dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS3 produkcji JOY wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych (ścianowego i podścianowego) oraz wyposażenia elektrycznego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43122000
43140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - Pole Stefanów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS3 produkcji JOY wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych (ścianowego i podścianowego) oraz wyposażenia elektrycznego zgodnie z zapisami SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 0,2
Prijs - Weging: 0,8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/03/2019
Einde: 31/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - Pole Stefanów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1 zgodnie z zapisami SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 0,2
Prijs - Weging: 0,8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/03/2019
Einde: 31/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

— posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

* Zad. nr 1: Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS3 produkcji JOY wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych (ścianowego i podścianowego) oraz wyposażenia elektrycznego: 23.000.000,00 zł netto

* Zad. nr 2: Dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1: 27 000 000,00 PLN netto

— byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

* Zad. nr 1: Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS3 produkcji JOY wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych (ścianowego i podścianowego) oraz wyposażenia elektrycznego: 10 000 000,00 PLN

* Zad. nr 2: Dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1: 10 000 000,00 PLN

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

I. dotyczy zadania nr 1: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienia odpowiadające rodzajem i zakresem przedmiotowi postępowania, tj. zamówienia na:

— usługi remontu lub modernizacji co najmniej 2 szt. kombajnów ścianowych, porównywalnych do wersji kombajnu ścianowego objętego przedmiotem postępowania, które pracowały lub pracują w kopalniach węgla kamiennego, o łącznej wartości minimum: 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów PLN) netto

Przez kombajn ścianowy porównywalny do wersji kombajnu objętego przedmiotem postępowania, rozumie się kombajn ścianowy o następujących parametrach technicznych:

• zapewniający wydajność min. 1 600 t/h przy dwukierunkowym urabianiu czoła ściany,

• posiadający możliwość bieżącej i płynnej zmiany wysokości urabiania oraz pozwalający na urabianie pokładu węgla do wysokości 3,3 m (włącznie),

•przekrój prześwitu pod kombajnem większy od 0,4 m2

• wyposażony w dwa organy urabiające, z których każdy posiada średnicę (fi) od 1 830 mm do 2 130 mm oraz zabiór o szerokości 1 000 mm.

— dostawy co najmniej 2 szt. przenośników zgrzebłowych ścianowych porównywalnych do przenośnika zgrzebłowego ścianowego, objętego przedmiotem postępowania, które pracowały lub pracują w kopalniach węgla kamiennego.

Przez przenośnik zgrzebłowy ścianowy porównywalny do przenośnika zgrzebłowego ścianowego, objętego przedmiotem postępowania, rozumie się przenośnik zgrzebłowy ścianowy posiadający następujące parametry techniczne:

• wydajność nie mniejsza niż 1 700 t/h przy gęstości nadawy 1,65 Mg/m3

• wysokość napędów nieprzekraczająca wymiaru 2 100 mm - mierzonego od spągu do górnej krawędzi konstrukcji napędu.

• o konstrukcji napędu zwrotnego zapewniającej aktywne napinanie łańcucha w zakresie od 0 do minimum 500 mm.

• o konstrukcji elementów przenośnika umożliwiającej pracę przenośnika w dwóch kierunkach.

— dostawy co najmniej 2 szt. przenośników zgrzebłowych podścianowych porównywalnych do przenośnika zgrzebłowego podścianowego, objętego przedmiotem postępowania, które pracowały lub pracują w kopalniach węgla kamiennego.

Przez przenośnik zgrzebłowy podścianowy porównywalny do przenośnika zgrzebłowego ścianowego, objętego przedmiotem postępowania, rozumie się przenośnik zgrzebłowy podścianowy posiadający następujące parametry techniczne:

• wydajność nie mniejsza niż 2 000 t/h przy gęstości nadawy 1,65 Mg/m3

• wyposażony w jedną jednostkę napędową z możliwością zabudowy po obu stronach ramy napędowej

• posiadający zabudowany hamulec na wale wejściowym przekładni.

• o konstrukcji napędu umożliwiającej napinanie łańcucha w zakresie od 0 do minimum 300 mm.

• o długości części mostowej wynoszącej minimum 12 m.

II. dotyczy zadania nr 2: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienia odpowiadające rodzajem i zakresem przedmiotowi postępowania, tj. zamówienia na dostawy minimum dwóch kompletów ścianowej obudowy zmechanizowanej w ilości min. 100 sekcji każdy komplet, w tym jeden komplet o podziałce 1,75m, które pracowały lub pracują w kopalniach węgla kamiennego.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VI Części I SIWZ.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć (wczytać na Platformę) oświadczenie według formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

1. Zad. nr 1: Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS3 produkcji JOY wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych (ścianowego i podścianowego) oraz wyposażenia elektrycznego: 1 500 000,00 PLN

2. Zad. nr 2: Dostawa fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1: 1 750 000,00 PLN

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Rozdziale VII Części I SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z Częścią II SIWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e Pzp. 2) Aukcja przeprowadzona będzie na platformie eB2B pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl. zgodnie z zapisami Rozdziału IX SIWZ.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 08:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zgodnie z SIWZ

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SIWZ Rozdział XX - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018