Leveringen - 494974-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Kastrup: Radar

2018/S 216-494974

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Naviair
26059763
Naviair Allé 1
Kastrup
2770
Denemarken
Contactpersoon: Charlotte Perch Hellinghus
Telefoon: +45 32478912
E-mail: cpe@naviair.dk
NUTS-code: DK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.naviair.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290627

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224012&B=NAVIAIR
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224012&B=NAVIAIR
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radar Esbjerg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35722000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, wants to procure and put into operation one State-of-The-Art Mode S Secondary Surveillance Radar (hereinafter referred to as MSSR Mode S), to be established at Esbjerg Airport (EKEB).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Esbjerg Airport

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, wants to procure and put into operation one State-of-The-Art Mode S Secondary Surveillance Radar (hereinafter referred to as MSSR Mode S), to be established at Esbjerg Airport (EKEB).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Naviair is entitled to limit the number of candidates who are pre-qualified. Naviair will select 3 candidates who are deemed to provide the best basis for competition. The selection of candidates will be based on an evaluation of the documentation submitted in accordance with section III.1.2 — III.1.3 (the candidates having the most robust economy and also the majority and most relevant references in relation to the equipment required is preferred).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A radome, spareparts and service agreement.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SDM PJ 2015_227_AF3_A

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In the ESPD the economic operator must deliver information on the specific yearly turnover in the business area covered by the contract for the recent 3 financial years.

The economic operator must deliver information on the following financial ratios for the recent 3 financial years:

— profit margin/ratio,

— Return Of Investment (ROI),

— solvency ratio,

— liquidity ratio,

— Return On Equity (ROE).

In case the information concerning turnover or financial ratios are not available for the entire period required, the economic operator must state in the ESPD the date on which the economic operator was set up or started trading.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The economic operator must deliver information of the principal similar deliveries as covered by this tender for the recent 3 years (specified by contract amount, numbers of radars, specific type of radars, recipients and period of delivery).

The economic operator must deliver information of the technical facilities and measures for ensuring quality and its study and research facilities.

The economic operator must deliver information on the educational and professional qualifications held by the economic operator, and its managerial staff.

The economic operator must deliver information on whether he is able to provide the required certificates drawn up by official quality control institutes or agencies of recognised competence attesting the conformity of products clearly identified by references to the technical specifications or standards, which are set out in the procurement documents.

The economic operator must deliver information of support services.

Eventuele minimumeisen:

A candidate is automatically excluded if:

1) He fails to demonstrate expertise in Radar technology and ANSP operational technological issues, as demonstrated by, for example:

(i) References to experienced employees considered experts in Radar technology;

(ii) References to experienced employees considered experts in ANSP operational technological issues;

(iii) References to works on white papers, technology papers, recognized standards, etc., done by the candidate or current or former candidate employees;

2) He fails to provide evidence for organized company structure and systematic work processes, as demonstrated by, for example:

(i) Certification by recognized standards such as ISO 9001;

(ii) EUROCAE standards such as ED-153;

(iii) Ample justification for non-adherence to accepted standard and practices;

3) Young and startup companies (younger than 3 years old) are excluded unless a very good case is made for the trustworthiness of the company (e.g. in terms of ANSP technology experience, new company identity from older experienced companies, etc.);

4) No delivered Radars in operation/operational tests/operational trials;

5) He fails to demonstrate that he has delivered Radars within the past 3 years;

6) He fails to be able to provide day time support (Monday — Friday 9:00-15:00 CET).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

It will be a condition in the contract that the economic operator shall supply an unconditional and irrevocable bank guarantee for any prepayments received under the contract.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

If the contract is awarded to a consortium, the participants shall assume joint and several liability and appoint a common agent who represents and acts on behalf of the participating parties.

In addition, the application should be accompanied by the information required under items III.1.2, III.1.3 and III.1.4 with respect to all participants of the consortium.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

The economic operator must fill in the ESPD document which can be found in the tender management system mentioned in section 1. When the ESPD has been filled in please upload the document to the tender management system.

Applications for pre-qualification must be submitted through the tender management system mentioned in section I.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
N/A
N/A
Denemarken
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

As a consequence of Danish Act No. 593 of 2.6.2016 on the enforcement of procurement rules, etc. there are following deadlines for lodging of appeals in Denmark:

Complaints about not being pre-qualified shall be submitted to “Klagenævnet for Udbud” (Board of Appeal) within 20 calendar days from the day following the day on which the contracting entity has sent a notification with an explanation of the decision to interested applicants who have been pre-qualified. In other situations, the complaint against the tender or the decision must be submitted to “Klagenævnet for Udbud” before:

1) 45 days after the contracting entity has published a notice in the Official Journal stating that the contracting entity has entered into a contract. The period is calculated from the day following the day on which notice has been published;

2) 30 calendar days from the day following the day on which the contracting entity informed the tenderers that a contract based on a framework contract with reopening of competition or a dynamic purchasing system has been signed, if notification is given a brief explanation of the relevant reasons for the decision;

3) 6 months after the entity has signed a framework agreement — calculated from the day after the day onwhich the contracting entity informed the tenderers and candidates, cf. § 2 (2);

4) 20 calendar days from the day following the day on which the contracting entity has announced the decision according to the Danish law of procurement (No. 1564 of 15.12.2015) § 185 (2) second sentence.

At the latest at the same time as an appeal is sent to “Klagenævnet for Udbud”, the appellant shall in writing inform the contracting entity that the complaint will be sent to “Klagenævnet for Udbud”, and whether the complaint is filed during the standstill period referred to in § 3. If the appeal has not been lodged in the stand-stillperiod, the appellant must also state whether it is requested that the appeal is granted delaying effect pursuant to § 12 (1).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018