Leveringen - 494976-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Plovdiv: Drukpapier

2018/S 216-494976

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„EVN Balgariya Elektrosnabdyavane“ EAD
123526430
ul. „Hristo G. Danov“ No. 37
Plovdiv
4000
Bulgarije
Contactpersoon: Kamen Kalchev
Telefoon: +359 32-303611
E-mail: kamen.kalchev@evn.bg
Fax: +359 32-278502
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.evn.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/70-A4.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в 2 цвята

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197630
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в 2 цвята, с прогнозни количества за срок от 24 месеца от 17 200 000 броя.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 196 940.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 5, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в 2 цвята, с прогнозни количества за срок от 24 месеца от 17 200 000 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 060-133406
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 460004802
Benaming:

Доставка на хартиени формуляри формат А4, офсетов печат в 2 цвята

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Разград Полигераф“ ООД
826043575
ж.к. „Орел“ — полиграфическа база
Разград
7200
Bulgarije
Telefoon: +359 887957599
E-mail: roleva@rzpolygraph.com
Fax: +359 84660037
NUTS-code: BG324
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 197 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 196 940.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Venezuela
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018