Leveringen - 494989-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Informatieborden

2018/S 216-494989

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
National Transport Authority
N/A
Dun Sceine, Harcourt Lane, Iveagh Court
Dublin
D02 WT20
Ierland
Contactpersoon: Igor Popenko
Telefoon: +353 18798300
E-mail: Procurement@nationaltransport.ie
Fax: +353 18798333
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nationaltransport.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1149

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Bus Stop Pole Information Display Units

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35261000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The authority is seeking a supplier to provide display units for installation on new bus stop poles. The display units shall be provided in two sizes, be double sided and be capable of rotating 360 degrees on the bus stop pole. The height of the display unit should be adjustable. The display units will be used to display bus travel information on printed waterproof material. The display units shall facilitate multiple interchange of information sheets as required by the authority over the life of the display unit. The display units shall be suitable for use in exposed conditions — inland and in coastal locations.The display unit design shall be capable of facilitating the replacement of the display units without necessity for replacement of the bus stop pole. The scope includes the delivery of the display units and training of the authority’s nominated Contractors on how to install, use and maintain the display units to achieve the highest performance and design life of the product.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682230
34928000
34928400
34928440
39133000
39171000
39294100
44212321
45233290
48813000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The authority is seeking a supplier to provide display units for installation on new bus stop poles. The display units shall be provided in two (2) sizes, be double sided and be capable of rotating 360 degrees on the bus stop pole. The height of the display unit should be adjustable. Typical heights from ground level to the underside of the visible printed area of the display unit shall be between 0,9 m and 1,5 m.

The display units will be used to display bus travel information on printed waterproof material. The display units shall facilitate the multiple interchange of information sheets as required by the authority over the life of the display unit.

The display units shall be suitable for use in exposed conditions, both inland and in coastal locations.

The following sizes of double faced units are required:

— Size 1: to accommodate document size 220 mm width x 907 mm (with a visible area of 195 mm width x 882 mm height) and

— Size 2: to accommodate document size 220 mm width x 594 mm (with a visible area of 195 mm width x 569 mm height).

The display unit design shall be capable of facilitating the replacement of the display units without necessity for replacement of the bus stop pole. the scope includes the delivery of the display units, and training of the authority’s nominated Contractors on how to install, use and maintain the Display Units to achieve the highest performance and design life of the product.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-229500
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Supply of Bus Stop Pole Information Display Units

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Larkin Engineering Enterprises Ltd
Business Centre, Weir Road, Tuam, Co Galway
Tuam
Co Galway
Ierland
Telefoon: +353 9324629
E-mail: sales1@larkin-eng.com
Fax: +353 9322190
NUTS-code: IE

Internetadres: http://www.larkin-eng.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority will not be responsible for any costs, charges or expenses incurred by candidates or tenderers relating to this contract award procedure irrespective of the outcome of the competition, or if the competition is postponed or cancelled. All costs incurred by interested parties in participating in this competition must be borne by them.

Any contract award will be subject to a number of preconditions, including production of a current tax clearance certificate or tax clearance statement from the revenue commissioners in Ireland. The contracting authority may terminate this competition (or any part thereof), change the basis of and the procedures for the bidding process, at any time, or procure the project by alternative means if it appears that the project can thereby be more advantageously procured.

The most economically advantageous or any tender will not automatically be accepted.

Refer to procurement documents for further information.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of Ireland
Four Courts, Ground Floor (East Wing), Inns Quay
Dublin
D7
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Fax: +353 18886125

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

As set out in S.I. No. 131/2010 European Communities (award of contracts by utilities undertakings) (Review Procedures) Regulations 2010 (in particular Regulation 7 thereof).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018