Leveringen - 494998-2018

09/11/2018    S216

Slowakije-Bratislava: Plaatsbewijzen

2018/S 216-494998

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 141-323560)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Zuzana Štanclová
E-mail: stanclova.zuzana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220292654

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tlač cestovných lístkov

Referentienummer: 32954/2018-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa uvedenej špecifikácie, ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. V prípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predloží objednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom s objednávkou.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 141-323560

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Doplňujúce informácie
In plaats van:

Doplniť o nové body nasledovne

Te lezen:

VI.3.11) Obstarávateľ uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0.

VI.3.12) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky,návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu.. (T. j. dátum odoslania=dátum doručenia.)

VI.3.13) Pre IS EVO sú podporované prehliadače:Microsoft Internet Explorer verzia 11 alebo vyšší, Microsoft Edge verzia 40 alebo vyšší, Mozilla Firefox verzia 57 alebo vyšší, Google Chrome verzia 60 alebo vyšší, Safari verzia 12 alebo vyšší,Opera verzia 50 alebo vyšší.

Afdelingsnummer: I
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ďalšie informácie možno získať na adrese
In plaats van:

Vyššie uvedenej adrese

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: