Leveringen - 494998-2018

09/11/2018    S216

Slovensko-Bratislava: Cestovné lístky

2018/S 216-494998

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 141-323560)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Poštová adresa: Rožňavská
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 832 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová
E-mail: stanclova.zuzana@slovakrail.sk
Telefón: +421 220292654

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Tlač cestovných lístkov

Referenčné číslo: 32954/2018-SeON
II.1.2)Hlavný kód CPV
34980000 Cestovné lístky - MA08
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa uvedenej špecifikácie, ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. V prípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predloží objednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom s objednávkou.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/11/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 141-323560

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI
Miesto, kde má byť text upravený: Doplňujúce informácie
Namiesto:

Doplniť o nové body nasledovne

má byť:

VI.3.11) Obstarávateľ uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0.

VI.3.12) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky,návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu.. (T. j. dátum odoslania=dátum doručenia.)

VI.3.13) Pre IS EVO sú podporované prehliadače:Microsoft Internet Explorer verzia 11 alebo vyšší, Microsoft Edge verzia 40 alebo vyšší, Mozilla Firefox verzia 57 alebo vyšší, Google Chrome verzia 60 alebo vyšší, Safari verzia 12 alebo vyšší,Opera verzia 50 alebo vyšší.

Číslo oddielu: I
Miesto, kde má byť text upravený: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Namiesto:
má byť:
Číslo oddielu: I
Miesto, kde má byť text upravený: Ďalšie informácie možno získať na adrese
Namiesto:

Vyššie uvedenej adrese

má byť:
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: