Leveringen - 495000-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Tulcea: Brandweerwagens

2018/S 216-495000

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 211-483345)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea
Romania
Șoseaua Tulcea–Constanța km 15
Tulcea
820250
Roemenië
Contactpersoon: Valcu Stoian
Telefoon: +40 240512910
E-mail: office@aeroportul-tulcea.ro
Fax: +40 240511040
NUTS-code: RO225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aeroportul-tulcea.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autospecială stins incendii

Referentienummer: 2647128/2018/3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul prezentului contractului de achzitie sectoriala ce se doreste a fi atribuit, il constituie:

1) Furnizarea unei autospeciale de stins incendii, inclusiv service si piese de schimb in perioada de garanție, mentenanță si suport tehnic gratuite (post garantie) si asigurarea unei autospeciale similare celei ce se va furniza, pe perioada pana la livrarea efectiva a celei noi achizitionate, echipament ce este destinat pentru Formatia PSI din cadrul regiei, pentru ridicarea categoriei de lupta cu focul de la CAT 3 ICAO la o categorie superioara de lupta cu focul, categorie solicitata de normele aeronautice in vigoare pentru operarea aeronavelor de tip Boeing 737-700 si similare;

2) Servicii de formare specializata — școlarizare, prin care personalul entității contractante va fi instruit/școlarizat in vederea utilizării echipamentului furnizat, pentru un numar de 5 pompieri.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-483345

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Descriere succintă:
In plaats van:

Obiectul prezentului contractului de achzitie sectoriala ce se doreste a fi atribuit, il constituie:

1) Furnizarea unei autospeciale de stins incendii, inclusiv service si piese de schimb in perioada de garanție, mentenanță si suport tehnic gratuite (post garantie) si asigurarea unei autospeciale similare celei ce se va furniza, pe perioada pana la livrarea efectiva a celei noi achizitionate, echipament ce este destinat pentru Formatia PSI din cadrul regiei, pentru ridicarea categoriei de lupta cu focul de la CAT 3 ICAO la o categorie superioara de lupta cu focul, categorie solicitata de normele aeronautice in vigoare pentru operarea aeronavelor de tip Boeing 737-700 si similare;

2) Servicii de formare specializata — școlarizare, prin care personalul entității contractante va fi instruit/școlarizat in vederea utilizării echipamentului furnizat, pentru un numar de 5 pompieri. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

Te lezen:

Obiectul prezentului contractului de achzitie sectoriala ce se doreste a fi atribuit, il constituie:

1) Furnizarea unei autospeciale de stins incendii, inclusiv service si piese de schimb in perioada de garanție, mentenanță si suport tehnic gratuite (post garantie) si asigurarea unei autospeciale similare celei ce se va furniza, pe perioada pana la livrarea efectiva a celei noi achizitionate, echipament ce este destinat pentru Formatia PSI din cadrul regiei, pentru ridicarea categoriei de lupta cu focul de la CAT 3 ICAO la o categorie superioara de lupta cu focul, categorie solicitata de normele aeronautice in vigoare pentru operarea aeronavelor de tip Boeing 737-700 si similare;

2) Servicii de formare specializata — școlarizare, prin care personalul entității contractante va fi instruit/școlarizat in vederea utilizării echipamentului furnizat, pentru un numar de 5 pompieri.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: