Leveringen - 495002-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2018/S 216-495002

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 191-432692)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
Wrocław
50-316
Polen
Contactpersoon: Krystyna Kurzionek
Telefoon: +48 713250816
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Fax: +48 713250802
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do tramwajów typu 105N, WrAs, Moderus, Skoda

Referentienummer: NU.241/pn57_2018/KK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych do tramwajów typu 105N, WrAs, Moderus, Skoda.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-432692

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa wartość
In plaats van:

238 000.00 PLN

Te lezen:

281 200.00 PLN

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa wartość
In plaats van:

696 000.00 PLN

Te lezen:

652 800,00 PLN

Afdelingsnummer: III.1.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wymagane wadia i gwarancje:
In plaats van:

Zadanie "G" - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Zadanie "G" - 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Te lezen:

Zadanie "G" - 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Zadanie "H" - 19 500,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: