Leveringen - 495005-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Generatoraggregaten

2018/S 216-495005

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 164-375657)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ZP/PGNG/18/0037/GE/DIG
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Polen
Contactpersoon: Ewa Krawczyk-Włoś
Telefoon: +48 226918062
E-mail: ewa.krawczyk@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgnig.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ Dębno wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi

Referentienummer: ZP/PGNG/18/0037/GE/DIG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31122000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródła kogeneracyjnego, składającego się z generatora napędzanego turbiną gazową wraz z kotłem odzysknicowym, ich zabudową i montażem, w tym roboty budowlane oraz prace projektowe i formalno–prawne mające na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ Dębno wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dokumentację projektową, roboty budowlane i rozruch dla zabudowanych a dostarczonych w ramach Dostawy urządzeń.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Zamówienia, sposób i warunki jego realizacji oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy pn. „Specyfikacja techniczna”, będącego Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 164-375657

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: