Leveringen - 495010-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2018/S 216-495010

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-452768)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Doł 5, 02-798 Warszawa
ul.Wilczy Dół 5
Warszawa
02-798
Polen
Contactpersoon: Rafał Olędzki
Telefoon: +48 226554696
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Fax: +48 226433997
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metro.waw.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro.

Referentienummer: WP.25.00191.2018.S.P.RAOL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na teren Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ) fabrycznie nowych części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro, zgodnych z numerami katalogowymi opisanymi w Załączniku nr 1 do Specyfikacji technicznej oraz opisem funkcjonalności poszczególnych części zamiennych zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji technicznej, lub równoważnych części zamiennych. Przedmiot zamówienia obejmuje zadania wyszczególnione w pkt 3.2 SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-452768

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: X
In plaats van:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/05/2019

Te lezen:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 22 tygodnie od daty zawarcia umowy

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: XI
In plaats van:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/05/2019

Te lezen:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 22 tygodnie od daty zawarcia umowy

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: