Leveringen - 495011-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Piła: Dieselbrandstof (EN 590)

2018/S 216-495011

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-452816)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7642304076
ul. Łączna 4
Piła
64-920
Polen
Contactpersoon: Alicja Bober
E-mail: sekretariat@mzk.pila.pl
NUTS-code: PL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzk.pila.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego

Referentienummer: 2018/01/PN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile w latach 2019-2021 w łącznej ilości – 5 000 000 litrów.

Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz aktualne normy: PN-EN 590 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680).

Zamawiający wymaga, aby oferowany olej napędowy:

— miał właściwości równoważne z obecnie stosowanym przez Zamawiającego olejem napędowym EKODIESEL ORLEN,

— posiadał liczbę cetanową nie mniejszą niż 51,

— posiadał zawartość siarki nie więcej niż 10 mg/kg.

Na żądanie Zamawiającego w okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (temperatura zablokowania zimnego filtra, temperatura mętnienia) równoważnego z obecnie stosowanym przez Zamawiającego w okresie zimowym olejem napędowym Arktyczny 2.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-452816

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
In plaats van:
Datum: 30/04/2021
Te lezen:
Datum: 31/12/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: