Diensten - 495014-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Kovachevo: Onderhouds- en reparatiediensten voor software

2018/S 216-495014

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„TETs Maritsa iztok 2“ EAD
123531939
„TETs Maritsa iztok 2“ EAD
s. Kovachevo
6265
Bulgarije
Contactpersoon: po tehnicheskite vaprosi — inzh. Evg. Urdev; inzh. P. Petrov; po dokumentatsiyata — Pl. Teneva
Telefoon: +359 42662162 / 662124 / 662913
E-mail: p.teneva@tpp2.com
Fax: +359 42662950
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tpp2.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1515.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.tpp2.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
123531939
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, регистратура „Обществени поръчки“
с. Ковачево
6265
Bulgarije
Contactpersoon: Хр. Димитрова
Telefoon: +359 42662717
E-mail: h.dimitrova@tpp2.com
Fax: +359 42662507
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tpp2.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Софтуерно обслужване на информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)

Referentienummer: 18144
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72267000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Софтуерно обслужване на информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) по 3 обособени позиции:

— първа обособена позиция „Софтуерно обслужване на ИУМС на групово управление на възбуждането (ГУВ) на бл. от № 1 до № 8 вкл.“,

— втора обособена позиция „Софтуерно обслужване на ИУМС на електрофилтри — котел от № 9 до № 12 вкл.“,

— трета обособена позиция „Софтуерно сервизно обслужване на ИУМС „Въглищно стопанство“ и ИУМС „Димен вентилатор на котел № 12“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Софтуерно обслужване на ИУМС на групово управление на възбуждането (ГУВ) на бл. от № 1 до № 8 вкл.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево, обл. Старозагорска

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Софтуерно обслужване на ИУМС на групово управление на възбуждането (ГУВ) на бл. № 1 до 8 вкл. съгласно техническо задание.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 800.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Софтуерно обслужване на ИУМС на електрофилтри — котел от № 9 до № 12 вкл.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево, обл. Старозагорска

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Софтуерно обслужване на ИУМС на електрофилтри — котел № 9 до № 12 вкл., съгласно техническо задание.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Софтуерно сервизно обслужване на ИУМС „Въглищно стопанство“ и ИУМС „Димен вентилатор на котел № 12“

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево, обл. Старозагорска

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Софтуерно сервизно обслужване на ИУМС „Въглищно стопанство“ и ИУМС „Димен вентилатор на котел № 12“ съгласно техническо задание

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 216 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изискват.

Eventuele minimumeisen:

Не се изискват.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП участникът да прилага системи за управление на качеството с обхват, покриващ дейностите по поръчката.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката. За сходна услуга се приема извършена дейност по сервизно поддържане на ИУМС.

2. Възложителят изисква минимум 1 лице — инженер по автоматизация, минимум 1 лице — софтуерни специалист за работа с програмируеми контролери и системи за управление.

3. Съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Участникът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в офертата. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Гаранция за изпълнение на договора — в размер на 5 % от стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването на договора и се освобождава до 30 дни след изпълнение на договора и отправено писмено искане от страна на изпълнителя до възложителя. Тази гаранция се връща на изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на възложителя.

2. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на възложителя, а именно: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, клон Раднево.

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност от датата на издаване до 01.3.2020 г.

4. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност от датата на издаване до 1.3.2020 г.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

1. Финансирането е със собствени средства.

2. Плащането се извършва до 60 дни, ежемесечно, на равни вноски, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, издадена фактура — оригинал, съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС и представени документи по чл. 66, ал. 4—7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

3. Предложената цена е в левове без ДДС и включва всички разходи на изпълнителя за труд. Разходите за материали и консумативи, вложени по време на абонаментния сервиз, са за сметка на възложителя.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Не.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Към техническото предложение участниците представят:

1. съгласно чл. 39, ал. 3, т.1 буква „ж“ от ППЗОП:

— протокол по образец на възложителя, че участникът предварително се е запознал с особеностите на обекта на място.

С оглед пропускателния режим в централата 2 работни дни преди посещението е необходимо да се представят данни за лицата, извършващи огледа. Посещения се извършват до 3 работни дни преди крайния срок за получаване на оферти.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:20
Plaats:

Заседателна зала на търговски отдел в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в централна административна сграда

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Срок на изпълнение — 12 месеца от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от 1.2.2019 г.

2. Изпълнението на поръчката е в съответствие с техническото задание.

3. Всички дейности по изпълнението на поръчката ще се извършват в присъствието на представители от страна на възложителя след предварително съгласуване.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018