Diensten - 495028-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Ierland-Ballsbridge: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 216-495028

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
EirGrid Plc
N/A
Block 2 — The Oval, 160 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ierland
Contactpersoon: Peter Whearity
Telefoon: +353 12370166
E-mail: peter.whearity@eirgrid.com
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eirgrid.com

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/219

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=134303&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=134303&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PI Application Support

Referentienummer: ENQEIR634
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The current PI system is made up of several different PI applications sitting on a suite of Windows 2008 and Windows 2012 R2 Servers. It is a 3000 tag PI system with approximately 40 active C37.118 data streams.

Work has recently been completed by our existing support partner to split the workload of the AF/PI Vision server onto 2 Windows 2012 servers and to move PI software to latest versions. A health check was also carried out for the whole system.

EirGrid needs to procure a certified OSIsoft support partner to supply a full suite of IS services relating to the PI System including:

— support and maintenance of the PI system,

— project delivery,

— provide consultancy,

— develop and maintain custom solutions, some of which will utilise AFSDK,

— formal user training.

Interested parties are referred to the information memorandum and PQQ attached to this notice.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72100000
72200000
72500000
72600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EirGrid needs to procure a certified OSIsoft support partner to supply a full suite of IS services relating to the PI System including:

— support and maintenance of the PI system,

—— admin of PI System/database/access management,

—— hardware monitoring/PI patching management,

—— licencing/tag management,

—— software updates,

—— display updates,

—— training materials for users available through portal,

—— support will be required during normal business hours, 8:00 to 18:00 Monday to Friday. Support may be required for 24/7 365 days per year and ability to move to this structure must also be demonstrated.

— project delivery

— provide consultancy:

—— on the PI System, architecture and its associated interfaces, best value for money licensing arrangements, telecoms and best practice methods in regard to data acquisition, analysis, system architecture and interconnection with existing systems/roadmap for future growth.

— develop and maintain custom solutions, some of which will utilise AFSDK,

— formal user training.

The current system is made up of several different PI applications sitting on 2 Windows 2012 and 6 Windows 2008 Servers.

The successful Tender will need to have capability to deliver future projects e.g.:

— implement health check and roadmap recommendations

— move existing Windows 2008 Live servers x 6 to Windows version agreed in roadmap

— move existing DR site located in Dublin to Belfast

— may need to work with other vendors in the delivery of any future services.

Interested parties are referred to the information memorandum and PQQ attached to this notice

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Interested parties are referred to the Information Memorandum and PQQ attached to this notice

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract start date is expected to be around June 2019 and the Framework Agreement period will be for an initial duration of 4 Years with an option to extend annually for up to a further 4 years, subject always to the satisfactory performance of the supplier.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Interested parties are referred to the information memorandum and PQQ attached to this notice

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Interested parties are referred to the Information Memorandum and PQQ attached to this notice.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Interested parties are referred to the Information Memorandum and PQQ attached to this notice.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Interested parties are referred to the Information Memorandum and PQQ attached to this notice.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Interested parties are referred to the Information Memorandum and PQQ attached to this notice.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Interested parties are referred to the Information Memorandum and PQQ attached to this notice.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/01/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Iers
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Interested parties must register their interest on the eTenders web site (www.etenders.gov.ie) in order to be included on the mailing list for clarifications. All information relating to attachments, including clarifications and changes, will be published on the Irish Government Procurement Opportunities Portal (www.etenders.gov.ie)only. Registration is free of charge. The Contracting Authority will not accept responsibility for information relayed (or not relayed) via third parties;

2) This is the sole call for competition for this service;

3) The Contracting Authority will not be responsible for any costs, charges or expenses incurred by candidates or tenderers;

4) Contract award will be subject to the approval of the competent authorities;

5) It will be a condition of award that candidates are tax compliant and are in a position to produce a valid tax clearance certificate or eTax Clearance from the Revenue Commissioners when requested;

6) If for any reason it is not possible to award the contract one or more of the tenderers invited following the conclusion of this competitive process, the Contracting Authority reserves the right to award the contract to the next ranked tenderer as appropriate;

7) At its absolute discretion, the Contracting Authority may elect to terminate this procurement process or any contract awarded.

8) Please note in relation to all documents, that where reference is made to a particular standard, make, source, process, trademark, type or patent, that this is not to be regarded as a de facto requirement. In all such cases it should be understood that such indications are to be treated strictly and solely for reference purposes only, to which the words “or equivalent” will always be appended.

9) Without prejudice to the principle of equal treatment, the Contracting Authority is not obliged to engage in a clarification process in respect of questionnaires with missing or incomplete information. Therefore, candidates are advised to ensure that they return fully completed questionnaires in order to avoid the risk of elimination from the competition.

Interested parties are referred to the Information Memorandum and PQQ attached to this notice

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Four Courts
Dublin
7
Ierland
Telefoon: +353 18886000

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precise information on deadline(s) for review procedures:

The Contracting Authority will not conclude this contract to which a standstill period applies in accordance with Council Directive 2014/25/EU, until after the expiry of the standstill period which commences on the day following the date of notification on concerned candidates and tenderers. The duration of the standstill period will be 14 calendar days where notifications are sent electronically or by fax and 16 calendar days where these are sent by any other means. The statutory instrument mentioned above provides that review procedures are available in the High Court to a person who has or has had an interest in obtaining the reviewable public contract and alleges that he or she has been harmed or is at risk of being harmed by an infringement of the law in relation in this contract.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Central office of the High Courts (Appeal Section)
Ground Floor, East Wing, Inns Quay
Dublin
7
Ierland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018