Diensten - 495037-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Wasserij- en stomerijdiensten

2018/S 216-495037

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
S.N.T.F.C. „CFR Călători" S.A.
Romania
Piața Gării de Nord nr. 1–3, sector 1 — S.R.T.F.C. București
Bucureşti
010858
Roemenië
Contactpersoon: Birou Achiziții
Telefoon: +40 213101150
E-mail: roxana.stan@cfrcalatori.ro,
Fax: +40 213101150
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cfrcalatori.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Spălare materiale textile din dormitoarele Depoului București Călători, Remiza Automotoare București și S.E.L.C. Basarab — S.R.T.F.C. București

Referentienummer: SRTFCBUC65/2018 Cod unic de identificare: A1-RO11054545-1506
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Spălare materiale textile din dormitoarele Depoului București Călători, Remiza Automotoare București și S.E.L.C. Basarab — S.R.T.F.C. București.

Conform Anexei C.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 114 754.60 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare Bucuresti si S.E.L.C. Basarab — S.R.T.F.C. București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Spălare materiale textile din dormitoarele Depoului București Călători, Remiza Automotoare București și S.E.L.C. Basarab — S.R.T.F.C. București.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 13 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 58
Benaming:

Servicii de spălare materiale textile la Depoul București Călători, Remiza Automotoare București și S.E.L.C. Basarab

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Silgimar Prod
Romania
Str. Școlii nr. 28
Jijila
820027
Roemenië
Telefoon: +40 723208248
E-mail: office@silgimar.ro, rpcredite@yahoo.com
NUTS-code: RO225
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 126 824.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 114 754.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
S.R.T.F.C. București
Piața Gării de Nord nr. 1–3, sector 1
București
010858
Roemenië
Telefoon: +40 213114276
Fax: +40 213114276

Internetadres: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018