Diensten - 495050-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Ierland-Dublin: Advies over projectmanagement

2018/S 216-495050

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Iarnrod Eireann-Irish Rail
N/A
Procurement, CIE Works
Dublin 8
Inchicore
Ierland
Contactpersoon: Tommy Conlon
Telefoon: +353 17033539
E-mail: tommy.conlon@irishrail.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.irishrail.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Management and Support Services for IE’s National Train Control Centre and Traffic Management System (TMS)

Referentienummer: 7114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72224000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

IE is seeking to engage an external project management Consultant to provide support for 2 areas:

A. Safety assurance and integration services.

B. Administration of the NEC 3, Option C Target Cost TMS contract.

Further information contained within the attached PQQ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

IE is seeking to engage an external project management Consultant to provide support for 2 areas:

A. Safety Assurance and Integration Services.

B. Administration of the NEC 3, Option C Target Cost TMS contract.

Further information contained within the attached PQQ.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Reserve the right to extend the contract until the completion of the project.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-395695
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7114
Benaming:

Project Management and Support Services for IE’s National Train Control Centre and Traffic Management System (TMS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The contract award will be in 2 stages. Stage 1 will consist of the engagement of the SAM and SI who will be required to assit IE in all aspects of the CRR approval process. If CRR Approval is granted then Stage 2 consists of the award the contract in its entirety. The contract in its entirety cannot be awarded in the absence of the CRR approval. Economic operators should also be aware that a break between stages 1 and 2 may be required.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Dublin
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018