Diensten - 495054-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Cork: Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw

2018/S 216-495054

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Ervia
IE3191327JH
PO Box 900, Webworks, Eglinton Street
Cork
Co.Cork
Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
Telefoon: +353 214239506
E-mail: tenders@ervia.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ervia.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interreg Swell WW Consultancy Services

Referentienummer: 17/201
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90713100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252127
71311000
71311300
71800000
72242000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 055-122630

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

17/201 — Interreg SWELL WW consultancy services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tobins Water Services
Galway
Ierland
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018