Diensten - 495054-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Cork: Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw

2018/S 216-495054

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ervia
Nationaal identificatienummer: IE3191327JH
Postadres: PO Box 900, Webworks, Eglinton Street
Plaats: Cork
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Co.Cork
Land: Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
E-mail: tenders@ervia.ie
Telefoon: +353 214239506

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ervia.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interreg Swell WW Consultancy Services

Referentienummer: 17/201
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90713100 Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252127 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71800000 Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
72242000 Maken van ontwerp modellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 055-122630

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

17/201 — Interreg SWELL WW consultancy services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tobins Water Services
Plaats: Galway
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018