Diensten - 495059-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Hillerød: Diensten voor het verwerken van as

2018/S 216-495059

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Hillerød Kraftvarme ApS
33504977
Ægirsvej 4
Hillerød
3400
Denemarken
Contactpersoon: Marie-Louise Sune Andersen
E-mail: mlsa@hfors.dk
NUTS-code: DK013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://hillerodforsyning.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Askeudbud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Afhentning af tør og våd bioaske fra 3 varmeværker inkl. genanvendelse

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14930000
45232141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK013
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hillerød.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Afhentning af tør og våd bioaske fra 3 varmeværker inkl. genanvendelse.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-425729
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Askeudbud

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018