Diensten - 495071-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Mobieletelefoondiensten

2018/S 216-495071

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-452914)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polen
Contactpersoon: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów Centralnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Fax: +48 226565005
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.poczta-polska.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów do ich świadczenia

Referentienummer: PI.PZ.2600.097.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów do ich świadczenia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-452914

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Przedmiot zamówienia, zgodnie z Umową, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, obejmuje w szczególności:

1) wykonanie Prac Wdrożeniowych, w tym opracowanie i przekazanie Zamawiającym Projektów Technicznych,

2) zapewnienie dostępu do Aplikacji Wsparcia,

3) wystawienie Interfejsu API - dotyczy wyłącznie Zamawiającego - Poczta Polska S.A.,

4) dostawę Urządzeń, Kart SIM, Serwisowych Kart SIM i Akcesoriów,

5) świadczenie Usług,

6) zapewnienie Wsparcia Technicznego, w tym obsługi Zgłoszeń Serwisowych, świadczenie Usług Gwarancyjnych oraz związanych z usługą VIP,

7) przedstawianie raportów z realizacji Usług za Okresy Rozliczeniowe,

8) zapewnienie stabilnego zasięgu oferowanych Usług, w tym zminimalizowanie występowania niekorzystnych efektów przy połączeniach głosowych,

9) utylizacja lub odkupienie Urządzeń od Zamawiających.

Te lezen:

Przedmiot zamówienia, zgodnie z Umową, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, obejmuje w szczególności:

1) wykonanie Prac Wdrożeniowych, w tym opracowanie i przekazanie Zamawiającym Projektów Technicznych,

2) zapewnienie dostępu do Aplikacji Wsparcia,

3) wystawienie Interfejsu API - dotyczy wyłącznie Zamawiającego - Poczta Polska S.A.,

4) dostawę Urządzeń, Kart SIM, Serwisowych Kart SIM i Akcesoriów,

5) świadczenie Usług,

6) zapewnienie Wsparcia Technicznego, w tym obsługi Zgłoszeń Serwisowych, świadczenie Usług Gwarancyjnych oraz związanych z usługą VIP,

7) przedstawianie raportów z realizacji Usług za Okresy Rozliczeniowe,

8) zapewnienie stabilnego zasięgu oferowanych Usług, w tym zminimalizowanie występowania niekorzystnych efektów przy połączeniach głosowych.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 19/01/2019
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia, a Usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy od Dnia Uruchomienia Usług lub do wyczerpania kwoty Wartości Umowy, w zależności, która z tych przesłanek wystąpi wcześniej.