Diensten - 495074-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie

2018/S 216-495074

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 201-457614)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polen
Telefoon: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.termika.pgnig.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont suwnic, urządzeń nawęglania, kruszarki węgla, urządzeń odpopielania oraz gospodarki wodnej w EC Żerań w Warszawie

Referentienummer: 18DOZZ903
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu suwnic, urządzeń nawęglania, kruszarki węgla, urządzeń odpopielania oraz gospodarki wodnej w EC Żerań w Warszawie wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na pięć części.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-457614

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to tym okresie, co najmniej: (...)

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to tym okresie, co najmniej: (...)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: