Werken - 495083-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Concessieovereenkomst voor werken - Procedure voor de gunning van een concessie 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Projectontwikkeling voor woningen

2018/S 216-495083

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
One Housing (which includes its subsidiaries and group companies)
100 Chalk Farm Road, Camden Town
London
NW1 8EH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Daniela Columbano — Savills (Buyer's Agent)
E-mail: DColumbano@savills.com
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.onehousing.co.uk

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.mytenders.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.mytenders.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Juniper Crescent and Gilbeys Yard Regeneration Development Partner — Property/Asset JV Company

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70111000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority is seeking to appoint a partner to form a long term corporate joint venture (on a 50:50 ownership basis) to secure investment and expertise to deliver the Authority's redevelopment of Juniper Crescent and Gilbeys Yard. The redevelopment is expected to deliver in the region of 650-700 mixed tenure new homes. The scheme will involve opportunities for development sales in partnership with the Authority. The concession will run for a period of at least 5 years, to reflect the envisaged construction period and the JV vehicle's long-term interest in and ownership of the properties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 410 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000
71000000
70110000
70111000
70121100
71315200
71315300
71410000
90712100
71313420
71313400
71200000
71222000
71420000
45112700
45112710
45112711
71520000
71521000
71500000
73220000
79410000
79412000
79418000
45111000
45211340
45211350
45211360
71314200
71314300
65300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Juniper Crescent and Gilbeys Yard, The London Borough of Camden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority is seeking a developer partner to jointly deliver the regeneration of Juniper Crescent and Gilbeys Yard. Following a resident led Options Appraisal process, the preferred option selected is full redevelopment of the estates. This option would result in the existing 202 homes over the two sites being replaced with new neighbourhoods of 650-700 homes. This includes re-providing existing homes, as well as developing new affordable and private homes. The London Borough of Camden’s recently adopted planning framework for the Camden Goods Yard area, also supports the full redevelopment of the estates.

The Authority is seeking a partner who is able to jointly meet the requirements of the project in terms of design, planning, construction and sales over a long period.

The Authority has made a commitment to re-provide the existing affordable homes with no loss of affordable floor space and meeting housing need. The Authority’s aim is to maximise the amount of affordable housing provided in the redevelopment and is targeting in the region of 50 % of the redevelopment to be affordable through the provision of additional affordable rent and intermediate homes. It is the Authority's intention to own and manage all of the replacement affordable housing.

The final JV structure will be developed through the tender process. The Authority will play an active role in delivering the regeneration including funding the project at risk. It also expects to have transparency in the delivery of the project to ensure that the best outcomes are achieved for the local community. With this in mind, the current expectation is that a corporate joint venture, established as an LLP, will provide the Authority with a delivery structure to achieve those objectives. The Authority would prefer a financial structure in which a capital land receipt is paid at the start of the development. However, variant bids will be considered. Further information about the scope of variant bids will be provided at tender stage. A set of initial Heads of Terms setting this out in more detail is available, along with other documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 410 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 180
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated values in II.1.5) and II.2.6) represent the potential commercial value of the development. However, potential returns will depend on many commercial factors (but not limited to) the performance of the developer and market conditions. Bidders should seek independent legal and commercial advice in relation to the potential value of the opportunity and the scheme as a whole.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:

The partner will be required to provide services including (but not limited to)

— master planning,

— strategic development consultancy advice,

— environmental consultancy advice,

— technical and building services,

— architectural design,

— urban design and landscaping,

— physical construction and development,

— marketing and disposal of development assets.

The partner may be required to actively participate in the achievement of social and/or environmental policy objectives relating to recruitment and training and supply-chain initiatives. Accordingly contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de concessieovereenkomst wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Concession Contracts Regulation 2016 (CCR 2016) applies to the award. The Authority intends to follow a process set out in the procurement documents. Award criteria and further concession documents will be provided at the start of the invitation to tender stage to bidders that are shortlisted to participate. Expressions of interest applications must be by way of completion and return of the Selection Questionnaire (SQ) (in accordance with the requirements set out in the SQ by the time limit in Section IV.2.2) above). The SQ is available via https://www.mytenders.co.uk. The Authority reserves the right not to award the opportunity or to award only part (or a different arrangement) of the opportunity described in this concession notice

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the myTenders Web Site at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=213756

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(MT Ref:213756)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court of Justice
The Royal Court of Justice, The Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
The High Court of Justice
The Royal Court of Justice, The Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In accordance with Regulation 47 (Notice of decision to award a concession contract); Regulation 48 (Standstill Period) and Regulation 52 to 63 of the Concession Contracts Regulations 2016 (CCR 2016).

Following any decision to award the concession contract, the Contracting Authority will providing debriefing information to unsuccessful bidders (in accordance with Regulation 47 CCR 2016) and observe a minimum 10 day standstill period (in accordance with Regulation 48 CCR 2016) before the concession contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Cabinet Office
70 Whitehall, Westminster
London
SW1A 2AS
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018