Services - 495086-2018

09/11/2018    S216

Belgique-Gand: Services de cantine et service traiteur

2018/S 216-495086

Avis de concession

Services

Base juridique:
Directive 2014/23/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Provincie Oost-Vlaanderen
Numéro national d'identification: BE0207.725.795
Adresse postale: Gouvernementstraat 1
Ville: Gent
Code NUTS: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Code postal: 9000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: De heer Tim Groené
Courriel: tim.groene@oost-vlaanderen.be
Téléphone: +32 92677934
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oost-vlaanderen.be
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2221/AK/2018
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Uitnodiging tot indienen offerte - Concessie voor de uitbating van een horecagelegenheid en het voorzien van de catering voor de verblijfsaccommodatie in het sportcomplex van het provinciaal domein Puyenbroeck - Naar analogie met - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Numéro de référence: 2018-0515
II.1.2)Code CPV principal
55500000 Services de cantine et service traiteur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zie II.2.4

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Cette concession est divisée en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Lieu principal d'exécution:

Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a te 9185 Wachtebeke

II.2.4)Description des prestations:

Voorwerp van de diensten: Concessie voor de uitbating van een horecagelegenheid en het voorzien van de catering voor de verblijfsaccommodatie in het sportcomplex van het provinciaal domein Puyenbroeck.

Toelichting: Na ingrijpende verbeteringswerken zal in het najaar van 2019 het geheel vernieuwde sportcomplex van het provinciaal domein Puyenbroeck zijn deuren openen. Dit sportcomplex ontvangt jaarlijks tussen de 350 000 en 400 000 bezoekers.

De nieuwe, ruime horecagelegenheid wordt het kloppend hart van het sportcomplex. Deze horecagelegenheid moet verschillende horecafuncties combineren: alle bezoekers en gebruikers van het sportcomplex moeten er terecht kunnen voor een drankje in gezellige sfeer, maar ook voor een ontbijt, een snelle hap en een volwaardig middag- en avondmaal.

Aan het terras van de buitenbaden is een buitenbar gekoppeld. Deze buitenbar maakt deel uit van de horecagelegenheid. Zij wordt uitgebaat in het zomerseizoen en bij evenementen in het zwembad.

De inschrijver dient een offerte in voor de inrichting en de uitbating van de horecagelegenheid en de buitenbar.

Het sportcomplex beschikt over een verblijfsaccommodatie met 68 bedden, verdeeld over 22 kamers, goed voor gemiddeld 7 000 overnachtingen op jaarbasis. Het merendeel van de overnachtingen gebeurt door scholen en sportclubs, aangevuld met particuliere verblijven door families en vriendenkringen. De scholen verblijven er van maandag tot vrijdag en de sportclubs in de vakanties en weekends. Bij 85 % van de overnachtingen wordt voorzien in een volpensionformule. De resterende overnachtingen zijn kamer met ontbijt.

De inschrijver voorziet de catering voor de verblijfsaccommodatie.

Plaats van de dienstverlening: Wachtebeke, provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a

II.2.5)Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
  • Critères: Businessplan / plan van aanpak
  • Critères: Aanbod en prijzen
  • Critères: Concessievergoeding
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée de la concession
Durée en mois: 120
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis:

* Verplichte uitsluitingsgronden die verband houden met een strafrechtelijke veroordeling

Tenzij in het geval waarbij de inschrijver, overeenkomstig artikel 53 van de Concessiewet aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen en behalve om dwingende redenen van algemeen belang, sluit de opdrachtgevende overheid een inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer hij heeft vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat deze inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is om een van de volgende misdrijven:

— deelneming aan een criminele organisatie,

— corruptie,

— fraude,

— terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, of uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit,

— het witwassen van geld of de financiering van terrorisme,

— kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Deze uitsluitingen gelden slechts voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de veroordeling of, wat betreft het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, vanaf de beëindiging van de inbreuk.

De opdrachtgevende overheid sluit, zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, een inschrijver die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld uit, zodra deze inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving. Deze afwijking doet geen afbreuk aan de in artikel 53 van de Concessiewet bedoelde mogelijkheid voor de inschrijver om desgevallend corrigerende maatregelen in te roepen.

De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van deze kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft. In het geval het een in de vorige alinea vermelde inbreuk betreft die zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot uitsluiting leidt, is dezelfde verplichting tot uitsluiting van toepassing, wanneer de betrokken persoon in een administratieve of rechterlijke beslissing staat aangeduid als zijnde een persoon bij wie een inbreuk is vastgesteld op het vlak van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

Bij zijn offerte voegt de inschrijver:

— een ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingsgronden (bijlage xxx),

— een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de inschrijver is gevestigd aan de opdrachtgevende overheid.

Verplichte uitsluitingsgronden die verband houden met fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen

Behalve om dwingende redenen van algemeen belang sluit de opdrachtgevende overheid, in welk stadium van de plaatsingsprocedure ook, een inschrijver uit wanneer deze niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen, behalve:

— wanneer het onbetaald gebleven bedrag niet hoger is dan 3 000 EUR

— wanneer de inschrijver kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van ...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Niet van toepassing

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Geen minimumeisen

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Als diploma's en/of attesten nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de concessie, moeten deze worden voorgelegd.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Als diploma's en/of attesten nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de concessie, moeten deze worden voorgelegd.

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
Date: 21/01/2019
Heure locale: 14:30
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15.7.2011.

In e-tendering zijn er 3 mogelijkheden:

— De bevoegde persoon tekent de offerte en alle bijhorende documenten met de elektronische identiteitskaart,

— De bevoegde persoon geeft volmacht aan de persoon die de offerte en de bijhorende documenten met zijn elektronische identiteitskaart tekent. De volmacht is een eenvoudig (word) document getekend met elektronische identiteitskaart door de bevoegde persoon en bij de offerte gevoegd of per post op papier verstuurd,

— De inschrijver koopt een gekwalificeerd certificaat bij een (private) certificatiedienstverlener.

De elektronischer identiteitskaart of het certificaat mag op het moment van de inschrijving niet vervallen zijn.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen.

De offerte kan niet ingediend worden op papier.

De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen.

Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 790 52 00.

Wie moet de offerte tekenen?

Bron: https://www.bestuurszaken.be/aanbestedende-overheden/veelgestelde-vragen#tekenen

De offertes die namens een rechtspersoon worden ingediend, moeten ondertekend zijn door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en de offerte in te dienen, met bijvoeging van de stukken waaruit hun bevoegdheid blijkt. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan blijken uit de statuten van de vennootschap of uit een bijzondere volmacht.

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren en een ingevuld attest van plaatsbezoek (bijlage xxx) bij zijn offerte te voegen.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Raad van State
Adresse postale: Wetenschapstraat 33
Ville: Brussel
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Courriel: info@raadvst-consetat.be
Téléphone: +32 22349611
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/11/2018