Leveringen - 495121-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Database- en besturingssoftware

2018/S 216-495121

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Acquirente Unico S.p.A.
Via Guidubaldo del Monte 45
Contactpunt(en): Acquirente Unico S.p.A.
Ter attentie van: Avv. Maria Giuseppina Carella
00197 Roma
Italië
Telefoon: +39 0680134412
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Fax: +39 0680134194

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.acquirenteunico.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.acquirenteunico.it

Elektronische toegang tot informatie : http://www.acquirenteunico.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Acquirente Unico S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski 120/A
00197 Roma
Italië

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48600000

Beschrijving
Database- en besturingssoftware.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11.12.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.