Leveringen - 495132-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Marousi: Verse koemelk

2018/S 216-495132

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Dimos Amaroysioy
Postadres: Bas. Sofias 9 kai Dimitrioy Moscha
Plaats: Maroysi
Postcode: 151 24Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Amaroysioy
Ter attentie van: kas E. Kotrotsioy
E-mail: ekotrotsiou@maroussi.gr
Telefoon: +30 2132038090
Fax: +30 2132038504

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.maroussi.gr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

03333000, 15810000, 15110000, 15221000, 15300000, 15000000

Beschrijving
Verse koemelk.
Broodproducten, vers gebak en cake.
Vlees.
Ingevroren vis.
Groenten, fruit en aanverwante producten.
Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
17.12.2018 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Grieks.