Leveringen - 495132-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216

Ελλάδα-Μαρούσι: Νωπό αγελαδινό γάλα

2018/S 216-495132

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αμαρουσίου
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα
Πόλη: Μαρούσι
Ταχ. κωδικός: 151 24
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Αμαρουσίου
Υπόψη: κας Ε. Κοτρώτσιου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekotrotsiou@maroussi.gr
Τηλέφωνο: +30 2132038090
Φαξ: +30 2132038504

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.maroussi.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι

Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) του Δήμου Αμαρουσίου
Ταχ. Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9
Πόλη: Μαρούσι
Ταχ. κωδικός: 151 24
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια γάλακτος, για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αμαρουσίου, και λοιπών τροφίμων, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.» - Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρύσια Άρτεμις».
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Τρόπος, τόπος και χρόνος παράδοσης
Η εκτέλεση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 208.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και με πρακτική δοκιμασία. Η πρακτική δοκιμασία είναι στην ευχέρεια της Επιτροπής.
Το σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα συντάσσει η ανωτέρω επιτροπή παραλαβής θεωρείται οριστικό, μιας και δεν απαιτείται χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας.
Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά διάρκεια ενός (1) έτους, ήτοι δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η παράδοση του γάλατος των εργαζομένων “ΟΜΑΔΑ 1”, θα παραδίδεται στους χώρους και στον χρόνο κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταξύ Δήμου και προμηθευτή (πλην Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών).
Η παράδοση των ειδών των υπολοίπων ομάδων θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών και εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ειδοποίηση των υπεύθυνων των φορέων, με εξαίρεση τα είδη αρτοποιείου που θα πρέπει να παραδίδονται καθημερινά.
Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών των φορέων. Συγκεκριμένα τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι:
1ος Παιδικός Σταθμός Αγίων Αναργύρων, Δημητρίου Ράλλη 55,
Παιδικός Σταθμός Αγίας Φιλοθέης, Ερυθρού Σταυρού 21,
Παιδικός Σταθμός Εργατικών Κατοικιών, Νερατζιωτίσσης 73
1ος Παιδικός Σταθμός Κοκκινιάς, Μελισσίων 18,
Παιδικός Σταθμός Πολυδρόσου, Φραγκοκκλησιάς 84,
Παιδικός Σταθμός Κέντρου, Αριστοτέλους 8,
Παιδικός Σταθμός Σωρού, Αμμοχώστου 28,
Παιδικός Σταθμός Αναβρύτων, Τσακάλωφ 21,
Παιδικός Σταθμός Στούντιο, Γκλιάτη 2,
Παιδικός Σταθμός Νέο Τέρμα, Θεμιστοκλέους 3,
2ος Παιδικός Σταθμός Κοκκινιάς, Χλόης 30-32 & Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Γωνιά Αγάπης, Γ. Σουρή και Ι. Πλαστήρα- Μαρούσι
Ο Δήμος Αμαρουσίου και το Ν.Π.Δ.Δ. “Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.” διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του τόπου παράδοσης των υλικών, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη, σε κάθε περίπτωση ο τόπος παράδοσης θα είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται εγκαίρως.
Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει το δικαίωμα προσκόμισης, τόσο των δειγμάτων όσο και των υπόλοιπων προς παράδοση ειδών, στο Χημείο του Κράτους για έλεγχο με έξοδα του μειοδότη.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης μπορεί να γίνει μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, κατά την κρίση του Δήμου, οπότε ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, όχι όμως πέραν από τη συνολική διάρκεια της σύμβασης.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κωδικός NUTS EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Προμήθεια Γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμων (αρτοποιείο, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, παντοπωλείο, οπωροπωλείο) για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρύσια Άρτεμις»), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, συνολικού προϋπολογισμού 390 805,94 EUR και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03333000 Νωπό αγελαδινό γάλα, 15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα, 15110000 Κρέας, 15221000 Κατεψυγμένα ψάρια, 15300000 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα, 15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο με 3.5 % λιπαρά ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5 %) Λίτρα 104.775
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Kgr 12.000
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ τμχ. 4.000
ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ Kgr 80
ΕΙΔΗ ΖΑΧ/ΚΗΣ Kgr 40
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ Kgr 20
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ Kgr 30
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ Kgr 30
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ Kgr 50
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ (ΣΠΑΝΑΚΙ-ΚΑΡΟΤΟ) Kgr 1.500,00
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (kgr) ΤΥΠΟΥ 65 % Α Kgr 3.700,00
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ (kgr) ΜΠΟΥΤΙ Kgr 3.100,00
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ Χ. Κ. Kgr 250,00
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ MΠΟΥΤΙΑ Kgr 420,00
ΚΑΛΑΜΑΡΙ (ΑΚΕΦΑΛΟ) Kgr 50,00
ΧΤΑΠΟΔΙ (ΑΚΕΦΑΛΟ) Kgr 50,00
ΨΑΡΙ TΣΙΠΟΥΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ Kgr 4.000,00
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Kgr 520,00
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 100,00
ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1.000 gr ΤΕΜ 150,00
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63gr ΤΕΜ. 20.200,00
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ. 10.000,00
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200ΓΡ. 10 % ΤΕΜ. 1.000,00
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt ΤΕΜ. 450,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΟΦΤΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.680,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΟΡΑΛΛΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 65,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 922,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΣΗΣΑΜΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 23,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 450,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 250,00
ΜΕΛΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 920gr ΤΕΜ 300,00
ΝΕΡΟ 1,5lt (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΦΙΑΛΩΝ) ΤΕΜ. 100,00
ΠΛΙΓΟΥΡΙ ΤΕΜ 120,00
ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 100,00
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 600,00
ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΕΓΧΩΡΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.370,00
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ ΕΓΧΩΡΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.322,00
ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 720 ΓΡ. ΤΕΜ 253,00
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΧΩΡΙΑ (KGR) ΚΙΛ 1.350,00
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΦΟΡΜΑ ΚΙΛ 585,00
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ 540,00
ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΕΝΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΣΤ κιλά 15,00
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.980,00
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 550,00
ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 300,00
ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ κιλά 450
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 200,00
ΧΑΛΒΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧΙΝΙ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 400 ΓΡ. ΚΙΛΑ 80,00
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 160,00
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr KGR. 27,00
ΦΑΣOΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓ/ΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 210,00
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 210,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CORN FLAKES, ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΚΟΥΤ. 1.205,00
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 536,00
ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΤΕΜ. 51,00
ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ. ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50gr ΤΕΜ. 61,00
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 5/ΤΕΜ ΤΕΜ. 80,00
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr ΤΕΜ. 18,00
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΨΙΛΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 218,00
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 307,00
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 45,00
ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.330,00
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΜΙΝΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr ΤΕΜ. 13,00
ΠΕΛΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410gr ΤΕΜ. 2.107,00
ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 10/ΤΕΜ. ΤΕΜ 50,00
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚ.10/ΤΜ. ΤΕΜ 50,00
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ GELLO, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3.000gr ΤΕΜ 124,00
ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤ. XΥΜΑ MINI κιλά 160,00
ΔΑΦΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100gr ΤΕΜ. 27,00
ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜ. 31,00
ΚΑΝΕΛΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50gr ΤΕΜ. 69,00
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 180gr ΤΕΜ. 256,00
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΕΜ. 200,00
ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΟΥΤΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr ΤΕΜ. 22,00
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ. 5/ΤΕΜ ΤΕΜ. 80,00
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5lt ΤΕΜ. 50,00
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5lt ΤΕΜ. 50,00
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ. 1.400,00
ΑΝΙΘΟ ΔΕΜΑ 100 gr ΔΕΜ. 550,00
ΑΡΑΚΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Kgr 200,00
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Kgr 3.000,00
ΒΕΡΥΚΟΚΑ Kgr 280,00
ΚΑΡΟΤΑ Kgr 1.850,00
ΚΑΡΠΟΥΖΙ Kgr 1.680,00
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Kgr 500,00
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kgr 100,00
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ Kgr 1.700,00
ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ Kgr 1.570,00
ΛΕΜΟΝΙΑ Kgr 1.200,00
ΜΑΪΝΤΑΝΟ ΔΕΜΑ 100 kgr ΔΕΜ. 250,00
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Kgr 40,00
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Kgr 5.700,00
ΜΠΑΝΑΝΕΣ Kgr 2.900,00
ΝΤΟΜΑΤΕΣΑ΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Kgr 1.800,00
ΠΑΤΑΤΕΣ Kgr 5.000,00
ΠΕΠΟΝΙΑ Kgr 1.500,00
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ Kgr 16,00
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Kgr 700,00
ΠΡΑΣΣΟ Kgr 40,00
ΡΟΔΑΚΙΝΑ Kgr 300,00
ΣΚΟΡΔΑ ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΜ. 360,00
ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ Kgr 350,00
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kgr 320,00
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Kgr 75,00
ΣΕΛΙΝΟ Kgr 600,00
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 343 191,86 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Προμήθεια γάλακτος, για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αμαρουσίου, και λοιπών τροφίμων, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.» - Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρύσια Άρτεμις».
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03333000 Νωπό αγελαδινό γάλα

3)Ποσότητα ή έκταση
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο με 3.5 % λιπαρά ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5 %) Λίτρα 104.775
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 115 252,50 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου "Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α."
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

3)Ποσότητα ή έκταση
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Kgr 12.000,00
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Tεμ. 4.000,00
ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ Kgr 80
ΕΙΔΗ ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ Kgr 40
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ Kgr 20
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ Kgr 30
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ Kgr 30
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ Kgr 50
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ (ΣΠΑΝΑΚΙ-ΚΑΡΟΤΟ) Kgr 1.500,00
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 37 100,00 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου "Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ"
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15110000 Κρέας

3)Ποσότητα ή έκταση
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (kgr) ΤΥΠΟΥ 65 % Α Kgr 3.700,00
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ (kgr) ΜΠΟΥΤΙ Kgr 3.100,00
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ (kgr) ΜΠΟΥΤΙ Χ. Κ. Kgr 250,00
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ MΠΟΥΤΙΑ Kgr 420,00
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 38 944,30 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 4 Ονομασία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου "Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ"
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15221000 Κατεψυγμένα ψάρια

3)Ποσότητα ή έκταση
ΚΑΛΑΜΑΡΙ (ΑΚΕΦΑΛΟ) KGR 50,00
ΧΤΑΠΟΔΙ (ΑΚΕΦΑΛΟ) KGR 50,00
ΨΑΡΙ TΣΙΠΟΥΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ KGR 4.000,00
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ KGR 520,00
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 29 180,70 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 5 Ονομασία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου "Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ"
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

3)Ποσότητα ή έκταση
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 100,00
ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1.000 gr ΤΕΜ 150,00
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63gr ΤΕΜ. 20.200,00
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ. 10.000,00
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200ΓΡ. 10 % ΤΕΜ. 1.000,00
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt ΤΕΜ. 450,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΟΦΤΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.680,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΟΡΑΛΛΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 65,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 922,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΣΗΣΑΜΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 23,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 450,00
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 250,00
ΜΕΛΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 920gr ΤΕΜ 300,00
ΝΕΡΟ 1,5lt (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΦΙΑΛΩΝ) ΤΕΜ. 100,00
ΠΛΙΓΟΥΡΙ ΤΕΜ 120,00
ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 100,00
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 600,00
ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΕΓΧΩΡΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.370,00
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ ΕΓΧΩΡΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.322,00
ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 720 ΓΡ. ΤΕΜ 253,00
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΧΩΡΙΑ (KGR) ΚΙΛ 1.350,00
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΦΟΡΜΑ ΚΙΛ 585,00
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ 540,00
ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΕΝΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΣΤ κιλά 15,00
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.980,00
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 550,00
ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 300,00
ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ κιλά 450
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 200,00
ΧΑΛΒΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧΙΝΙ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 400 ΓΡ. ΚΙΛΑ 80,00
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 160,00
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr KGR. 27,00
ΦΑΣOΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓ/ΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ. 210,00
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr Τεμ. 210,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CORN FLAKES, ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΚΟΥΤ. 1.205,00
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 536,00
ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ Τεμ. 51,00
ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ. ΤΡΙΜΜΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50gr ΤΕΜ. 61,00
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 5/ΤΕΜ ΤΕΜ. 80,00
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr ΤΕΜ. 18,00
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΨΙΛΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr ΤΕΜ 218,00
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 307,00
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 45,00
ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ. 1.330,00
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΜΙΝΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr ΤΕΜ. 13,00
ΠΕΛΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410gr ΤΕΜ. 2.107,00
ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 10/ΤΕΜ. ΤΕΜ 50,00
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚ.10/ΤΜ. ΤΕΜ 50,00
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ GELLO, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3.000gr ΤΕΜ 124,00
ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤ. XΥΜΑ MINI κιλά 160,00
ΔΑΦΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100gr τεμ 27,00
ΡΙΓΑΝΗ Τεμ. 31,00
ΚΑΝΕΛΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50gr Τεμ. 69,00
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 180gr ΤΕΜ. 256,00
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΕΜ 200,00
ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΟΥΤΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr Τεμ. 22,00
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ. 5/ΤΕΜ Τεμ. 80,00
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5lt ΤΕΜ 50,00
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5lt ΤΕΜ 50,00
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 80 384,97 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 6 Ονομασία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου "Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ"
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15300000 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα

3)Ποσότητα ή έκταση
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ. 1.400,00
ΑΝΙΘΟ ΔΕΜΑ 100 gr ΔΕΜ. 550,00
ΑΡΑΚΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Kgr 200,00
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Kgr 3.000,00
ΒΕΡΥΚΟΚΑ Kgr 280,00
ΚΑΡΟΤΑ Kgr 1.850,00
ΚΑΡΠΟΥΖΙ Kgr 1.680,00
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Kgr 500,00
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kgr 100,00
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ Kgr 1.700,00
ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ Kgr 1.570,00
ΛΕΜΟΝΙΑ Kgr 1.200,00
ΜΑΪΝΤΑΝΟ ΔΕΜΑ 100 kgr ΔΕΜ. 250,00
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Kgr 40,00
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Kgr 5.700,00
ΜΠΑΝΑΝΕΣ Kgr 2.900,00
ΝΤΟΜΑΤΕΣΑ΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Kgr 1.800,00
ΠΑΤΑΤΕΣ Kgr 5.000,00
ΠΕΠΟΝΙΑ Kgr 1.500,00
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ Kgr 16,00
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Kgr 700,00
ΠΡΑΣΣΟ Kgr 40,00
ΡΟΔΑΚΙΝΑ Kgr 300,00
ΣΚΟΡΔΑ ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΜ. 360,00
ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ Kgr 350,00
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Kgr 320,00
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Kgr 75,00
ΣΕΛΙΝΟ Kgr 600,00
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 42 329,39 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.
Για το σύνολο όλων των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 343 191,86 EUR χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 6 863,84 EUR.
Όταν η προσφορά καλύπτει μέρος των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2 % όχι επί του συνόλου των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου μέρους αυτού, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως φαίνεται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Το περιεχόμενο της εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.4 του άρθρου 72 Ν.4412/2016, ήτοι:
α) την ημερομηνία έκδοσης
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
Στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
A/A Κ.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ 1 20-6063.004 115.252,50€ 2.305,05€ Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων
Σύνολο Προϋπολογισμού Δήμου 115.252,50€ 2.305,05€
ΟΜΑΔΑ 2 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 2.1 & 2.2) 15-6481.001 37.100,00€ 742,00€ Δαπάνες Αρτοποιείου
ΟΜΑΔΑ 3. 15-6481.002 38.944,30€ 778,89€ Δαπάνες Κρεοπωλείου
ΟΜΑΔΑ 4 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 4.1+4.2) 15-6481.003 29.180,70€ 583,61€ Δαπάνες Ιχθυοπωλείου
ΟΜΑΔΑ 5 (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 5.1 & 5.2 & 5.3) 15-6481.004 80.384,97€ 1.607,70€ Δαπάνες Παντοπωλείου
ΟΜΑΔΑ 6 15-6481.005 42.329,39€ 846,59€ Δαπάνες Οπωροπωλείου
Σύνολο Προϋπολογισμού. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α 227.939,36€ 4.558,79€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΚΟΙΠΑΔΑ 343.191,86€ 6.863,84€
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.4 του άρθρου 72 Ν.4412/2016,ήτοι:
α) την ημερομηνία έκδοσης
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
Στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Η εγγυητική καλής εκτέλεση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και 2 μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
Ειδικότερα και όσον αφορά τον φορέα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται αντίστοιχα για τις ΟΜΑΔΑ 1 στο Δήμο Αμαρουσίου, ενώ για την ΟΜΑΔΑ 2-6 στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)».
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100 % της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού διενεργηθούν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.
Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί τους όρους του συμφωνητικού και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.
Οι τιμές/ ποσοστό έκπτωσης δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Καταλληλόλητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Καταλληλόλητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable DocumentFormat(PDF).
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.
Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης.
Πέρα από την υποβολή του αρχείου της οικονομικής προσφοράς της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος που παράγει το σύστημα, πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί και οικονομική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη (χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στη παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 2 παραπάνω οικονομικών προσφορών (λόγω διαφορετικού συντελεστή στο Φ.Π.Α και λοιπά οικονομικά στοιχεία ή στη μη πλήρη αναγραφή όλων των ποσοτήτων, αδυναμία του συστήματος να δεχθεί το ποσοστό έκπτωσης κ.τ.λ.), υπερισχύει η ψηφιακά υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά που υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης και όχι αυτή που παράγει αυτόματα το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και στις 2 οικονομικές προσφορές ταυτίζεται. Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος να δεχθεί το ποσοστό έκπτωσης, τότε η τιμή προσφοράς, με δύο δεκαδικά ψηφία, θα προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. (όπου προβλέπεται ποσοστό έκπτωσης).
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Τεχνική Προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable DocumentFormat (PDF).
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.
Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης.
Επειδή οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την υποβολή του αρχείου της τεχνικής προσφοράς της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος που παράγει το σύστημα, πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί και τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω:
Η τεχνική προσφορά θα συνίσταται σε μια ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 30/2018 Μελέτη του τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Ακόμη, για τα προϊόντα του οπωροπωλείου θα πρέπει ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δηλώση ψηφιακά υπογεγραμμένες ότι δεν περιέχουν γεννητικά τροποποιημένες ύλες.
Επιπλέον, για τα προϊόντα του γάλακτος και τα είδη του κρεοπωλείου πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι δεν τα ζώα δεν έχουν τραφεί με γεννητικά τροποποιημένες τροφές.
Επιπρόσθετα, μόνο για το γάλα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
1)χημικές αναλύσεις του γάλακτος από ανάλογο διαπιστευμένο εργαστήριο,
2)ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο, τα οποία θα καλύπτουν όλο το φάσμα της διακίνησης του γάλακτος, ήτοι: παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/43/ΕΟΚ και της ΚΥΑ487/ΦΕΚ 1219 Β΄4.10.2000 και με το άρθρο 82 του Ν. 4412/2016
3)ISO 14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
Σε όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα ISO θα γίνεται σαφής αναφορά στο πεδίο εφαρμογής για το γάλα (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ), σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: ναι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
66506
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
17.12.2018 - 15:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 21.12.2018 - 10:30
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 2019.
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αμαρουσίου
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα
Πόλη: Μαρούσι
Ταχ. κωδικός: 151 24
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekotrotsiou@maroussi.gr
Τηλέφωνο: +30 2132038090
Φαξ: +30 2132038504
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.maroussi.gr

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αμαρουσίου
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα
Πόλη: Μαρούσι
Ταχ. κωδικός: 151 24
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekotrotsiou@maroussi.gr
Τηλέφωνο: +30 2132038090

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία, για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης».
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αμαρουσίου
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα
Πόλη: Μαρούσι
Ταχ. κωδικός: 151 24
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekotrotsiou@maroussi.gr
Τηλέφωνο: +30 2132038090
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.maroussi.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
7.11.2018