Leveringen - 495134-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-San Donà di Piave: Laboratoriumreagentia

2018/S 216-495134

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Azienda unità locale socio sanitaria n. 4 «Veneto Orientale» (ex Ulss 10)
Piazza De Gasperi 5
Contactpunt(en): UOC Provveditorato economato gestione della logistica
Ter attentie van: Maria Zanandrea
30027 San Donà di Piave
Italië
Telefoon: +39 0421228133
E-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it
Fax: +39 0421228122

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.aulss4.veneto.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (ARCA) della Regione Lombardia denominato Sintel
supporto@arcalombardia.it
Contactpunt(en): numero verde 800.116.738
Lombardia
Italië

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (ARCA) della Regione Lombardia denominato Sintel
Lombardia
Lombardia
Italië

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Piattaforma telematica Sintel di proprietà dell'Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (ARCA) della Regione Lombardia
Lombardia
Contactpunt(en): Contact center di Arca S.p.A. 800.116.738
Lombardia
Italië
E-mail: supporto@arcalombardia.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33696500

Beschrijving
Laboratoriumreagentia.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.12.2018 - 17:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.