Dostawy - 495143-2022

12/09/2022    S175

Polska-Warszawa: Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

2022/S 175-495143

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Nauki Kopernik
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010025769
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-390
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Stańczak
E-mail: przetargi@kopernik.org.pl
Tel.: +48 222026633
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kopernik.org.pl/
Adres profilu nabywcy: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury, wpisana do RIK prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa eksponatu: robot humanoidalny "Nowy Kopernik"

Numer referencyjny: DZP.260.55.2022.MSt
II.1.2)Główny kod CPV
37800000 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa eksponatu robota humanoidalnego Mesmer - "Mikołaj Kopernik"

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 296 360.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
37810000 Wyroby rękodzielnicze
39133000 Zestawy wystawowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa (00-390), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa eksponatu robota humanoidalnego. Eksponat powinien przedstawiać robota o rozmiarach dorosłego mężczyzny, z twarzą

przypominającą najbardziej rozpoznawalny wizerunek Mikołaja Kopernika, ubranego w strój Mikołaja Kopernika z epoki. Wykonawca wykona model 3D ludzkiej twarzy przypominający twarz Mikołaja Kopernika zgodnie z najpopularniejszym wizerunkiem z obrazu Jana Matejki. Robot powinien posiadać silikonową pomalowaną twarz oraz głowę wyposażoną we włosy, wydrukowane 3D, silikonowe, pomalowane i wyposażone we włoski dłonie i ręce.

Robot powinien być wykonany z metalu i tworzyw sztucznych:

1) szkieletu i skorupy ciała;

2) szyi poruszającej się w 5 osiach;

3) głowy z mimiką twarzy: 4 osiowy ruch ust, 8 osiowy ruch gałek ocznych i powiek, ruch brwi;

4) ruchomych ramion (24 ruchy rąk: w tym ramion, łokci, nadgarstków i palców, kciuk pozostaje nieruchomy);

Powinien posiadać odpowiednie oprogramowanie zapewniające m.in. następujące opcje integracji:

1) Zwiedzający wybiera sekwencję z kiosku interaktywnego;

2) Czujniki wykrywają obecność osoby, co uruchamia początek rozmowy robota;

3) Automatyczne odtwarzanie z opóźnieniem czasowym;

4) Rozmowa zwiedzającego na żywo z operatorem dzięki funkcji Tinman telepresence.

Ponadto, wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych pracowników z obsługi i konserwacji eksponatu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego
Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

W roku 2023 obchodzona będzie 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, zakup robota humanoidalnego przedstawiającego postać znanego astronoma ma stanowić jeden z kluczowych elementów obchodów roku Kopernika w Centrum Nauki Kopernik.

Stałym miejscem stacjonowania robota będzie hol główny CNK, gdzie zwiedzający odwiedzający wystawy stałe CNK będą także mieli możliwość interakcji z nim.

Umiejscowienie go w pobliżu poprzedniej wersji robota humanoidalnego RoboThespiana pochodzącego z 2009 roku, pozwoli na bardzo wyraźne zobrazowanie zmian jakie zaszły w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji w ciągu ostatniej dekady.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na rynku jest dostępny jedynie jeden model robota spełniającego możliwości stawiane przed nim przez zamawiającego w zakresie możliwości interakcji jak i niezawodności działania. Wszystkie prawa autorskie i patentowe związane z zamawianym produktem należą do firmy EngineringArts.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Engineered Arts Limited
Adres pocztowy: E1-E3 Church View Business Park Bickland Water Road Falmouth
Miejscowość: Cornwall
Kod NUTS: UK United Kingdom
Kod pocztowy: TR11 4FZ
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 226 280.00 GBP
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Podmiotom, które mają lub miały interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2022