Leveringen - 495190-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Hoogerheide: Telecommunicatiebenodigdheden

2018/S 216-495190

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ministry of Defence
Postbus 77
Contactpunt(en): Royal Netherlands Air Force — Logistic Center Woensdrecht
Ter attentie van: Stefan Konings
4631 AB Hoogerheide
Nederland
Telefoon: +31 164695944
E-mail: SJFA.Konings@mindef.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=102954

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32500000

Beschrijving
Telecommunicatiebenodigdheden .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.12.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.