Leveringen - 495191-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Koblenz: Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

2018/S 216-495191

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Bundesamt für Ausrüstung Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
Ter attentie van: Iris Letschert / Herr Flaskamp
56073 Koblenz
Duitsland
E-mail: BAAINBwU2.2@Bundeswehr.org

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.evergabe-online.de/

Elektronische toegang tot informatie : http://www.evergabe-online.de/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.evergabe-online.de/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr – E1.3 – Angebotssammelstelle

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
56073 Koblenz
Duitsland
E-mail: baainbwe1.3-angebotssammelstelle@bundeswehr.org
Fax: +49 26140013960
Internetadres: http://www.evergabe-online.de/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35400000

Beschrijving
Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.12.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.