Diensten - 495203-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Monterotondo: Vuilniswagens

2018/S 216-495203

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo
Piazza R. Baden Powell 1
Ter attentie van: Dott. Santino Scipioni
00015 Monterotondo
Italië
Telefoon: +39 06900662
E-mail: s.scipioni@apmmonterotondo.it
Fax: +39 0690622953

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.apmmonterotondo.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.apmmonterotondo.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34144511

Beschrijving
Vuilniswagens.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.12.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming