Diensten - 495208-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Calvia: Transmissie van televisieprogramma's

2018/S 216-495208

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Q0700458C
C/ Madalena, 21, polígono Son Bugadelles
Contactpunt(en): EPRTVIB — Departamento de Contratación
07180 Calvia
Spanje
Telefoon: +34 971139333
E-mail: contractacio@ib3tv.com
Fax: +34 971139331

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ib3tv.com/

Adres van het kopersprofiel: http://ib3tv.com/20090501_1331-perfil-del-contractant.html

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

64228100

Beschrijving
Transmissie van televisieprogramma's.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.11.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.
Andere: Catalán.