Diensten - 495212-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Riba-roja de Túria: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2018/S 216-495212

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Plaza del Ayuntamiento, 9
46190 Riba-roja de Túria
Spanje
Telefoon: +34 962770062
E-mail: omillan@ribarroja.es
Fax: +34 962772462

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.ribarroja.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.ribarroja.es/ajuntament/perfil_del_contractant

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoribarojaturia

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

77310000, 50232200, 90611000

Beschrijving
Beplanten en onderhouden van groengebieden.
Onderhoud van verkeerslichten.
Straatreinigingsdiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.12.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.