Diensten - 495214-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zaragoza: Koken van maaltijden

2018/S 216-495214

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Zaragoza
Q5095007J
Paseo Rosales, 28, duplicado
Contactpunt(en): Sección de Administración
Ter attentie van: ROSA SANAGUSTÍN
50008 Zaragoza
Spanje
Telefoon: +34 976716226
E-mail: admon.iassza@aragon.es
Fax: +34 976716221

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.aragon.es/

Adres van het kopersprofiel: http://www.aragon.es/ContratacionPublica

Elektronische toegang tot informatie : https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

55322000

Beschrijving
Koken van maaltijden.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.12.2018
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming