Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 49522-2023

25/01/2023    S18

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia do monitorowania czynności serca

2023/S 018-049522

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-005129)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 85-094
Państwo: Polska
E-mail: z.olszewska@jurasza.pl
Tel.: +48 525854096
Faks: +48 525854096
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jurasza.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury medycznej: Monitor do pomiarów hemodynamicznych, Aparat RTG ramię C, Defibrylator, Bezcieniowa lampa zabiegowa, Łóżko szpitalne, Wielofunkcyjne łóżko szpitalne sterowane ......

Numer referencyjny: NLZ.2022.271.114
II.1.2)Główny kod CPV
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawą środków dla Dostawa aparatury medycznej: Monitor do pomiarów hemodynamicznych, Aparat RTG ramię C, Defibrylator, Bezcieniowa lampa zabiegowa, Łóżko szpitalne, Wielofunkcyjne łóżko szpitalne sterowane elektrycznie, Aparat USG echokardiograf, Piły chirurgiczne, Głowica USG, Zestaw do endoskopii neurochirurgicznej, szczegółowo określonych w załącznikach nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 9 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej

z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone

w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności wymagania określone

w formularzu cenowym (załącznik nr 2), jak i wymagania zawarte w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-005129

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/04/2023
Powinno być:
Data: 06/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: