Diensten - 495270-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Navigatie-uitrusting

2018/S 216-495270

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministry of Defence, Ships, Maritime Combat Systems (MCS) Team
Ministry of Defence, Ships Communication and Situational Awareness (CSA), Ash 1c #3114 | MOD Abbey Wood, Filton,
Bristol
BS34 8JH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Dominic Emmanuel
Telefoon: +44 3067937095
E-mail: dominic.emmanuel100@mod.gov.uk
NUTS-code: UKJ13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PDM2 Technology Refresh

Referentienummer: CSA/3069
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34933000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The United Kingdom Ministry of Defence (the “Authority”) intends to place a contract commencing on February 2019 with Ultra Electronics Command and Sonar Systems (the “Company”). This contract will include development, manufacture and installation of a technology refresh solution for the PDM2 system currently fitted to Type 23 Frigates.

The planned term of the contract is [3 years]. The total value of the contract is estimated to be c.7 500 000 GBP over the duration of the contract.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Buckinghamshire CC

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The United Kingdom Ministry of Defence (the “Authority”) intends to place a contract commencing on February 2019 with Ultra Electronics Command and Sonar Systems (the “Company”). This contract will include development, manufacture and installation of a Technology Refresh solution for the PDM2 system currently fitted to Type 23 Frigates.

The planned term of the contract is [3 years]. The total value of the contract is estimated to be c.7 500 000 GBP over the duration of the contract.

II.2.5)Gunningscriteria
Criterium: Criterion 1 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

The service can be provided only by a tenderer for reasons that are: technical

The United Kingdom Ministry of Defence (the “Authority”) intends to place a contract commencing on February 2019 with Ultra Electronics Command and Sonar Systems (the “Company”). This contract will include development, manufacture and installation of a Technology Refresh solution for the PDM2 system currently fitted to Type 23 Frigates.

The planned term of the contract is anticipated to be three years. The total value of the contract is estimated to be c.7 500 000 GBP over the duration of the contract.

It is considered that this contract can be placed using the Negotiated Procedure Without Prior Publication pursuant to Article 28(1)(e) of Directive 2009/81/EC and Section 16(1)(a)(ii) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 (SI 1848), on the basis that the contract may be awarded only to the Company for technical reasons.

This is because:

The Company alone has at its disposal the specialist knowledge and equipment and meet the Authority’s technical requirements under the contract.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: CSA/3069
Benaming:

PDM2 Technology Refresh

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
02/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Ultra Electronics Ltd
Knaves Beech Business Centre, Loudwater, High Wycombe
Buckinghamshire
HP10 9UT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1628538484
E-mail: David.Longbottom@ultra-ccs.com
NUTS-code: UKJ13
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 7 500 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 7 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU:

— this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU),the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-2018116-DCB-13507105.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministry of Defence, Ships, Maritime Combat Systems (MCS) Team
Communications and Situational Awareness (CSA), Ash 1c #3114, Abbey Wood Filton
Bristol
BS34 8JH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067937095
E-mail: dominic.emmanuel100@mod.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018