Diensten - 495286-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Italië-Carimate: Diensten voor het aflezen van meters

2018/S 216-495286

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Diensten

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Sud Seveso Servizi S.p.A.
Via Colombirolo Località La Valle
Contactpunt(en): Area amministrativa — appalti
Ter attentie van: dr. Roberto Chiesa
22060 Carimate (CO)
Italië
Telefoon: +39 0317897901
E-mail: segreteria@sudsevesoservizi.it
Fax: +39 0317958004

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.sudsevesoservizi.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

65500000

Beschrijving
Diensten voor het aflezen van meters.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27.11.2018 - 10:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.