Leveringen - 495291-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Röntgencontroleapparatuur

2018/S 216-495291

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
JZUU Klinika za Nevrologija – Skopje
Vodnjanska br. 17
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Contactpersoon: Ilco Koteski
Telefoon: +389 75411155
E-mail: ilcokoteski@yahoo.com
Fax: +389 23111904
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nevrologija.com.mk/index.php/mk/oddeli/

Adres van het kopersprofiel: http://nevrologija.com.mk/index.php/mk/oddeli/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RTG cijev za računalnu tomografiju Siemens Somatom Emotion 16, „ili ekvivalentno", s montažom, umjeravanjem i puštanjem u pogon

Referentienummer: 38582000-8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38582000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

RTG cijev za računalnu tomografiju Siemens Somatom Emotion 16, „ili ekvivalentno", s montažom, umjeravanjem i puštanjem u pogon.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 350 000.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rendgensku cijev

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38582000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sveučilišna klinika za neurologiju – Skopje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rendgenska cijev – Izvorna nova (nepripremljena) rendgenska cijev tip DURA 422 MV „ili ekvivalentna" za kompjutеrsku tomografiju Siemens Somatom Emotion 16.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 300 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radna ruka za ugradnju dijela stavke 1 i umjeravanje i puštanje u pogon uređaja

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38582000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sveučilišna klinika za neurologiju –Skopje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Radna ruka za ugradnju dijela stavke 1 i umjeravanje i puštanje u pogon uređaja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji koja je dostupna na elektroničkom sustavu javne nabave Republike Makedonije broj 6/2018 koju je objavila Sveučilišna klinika za neurologiju – Skopje (https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji koja je dostupna na elektroničkom sustavu javne nabave Republike Makedonije broj 6/2018 koju je objavila Sveučilišna klinika za neurologiju – Skopje (https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji koja je dostupna na elektroničkom sustavu javne nabave Republike Makedonije broj 6/2018 koju je objavila Sveučilišna klinika za neurologiju - Skopje (https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/).

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Sveučilišna klinika za neurologiju – Skopje.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji koja je dostupna na elektroničkom sustavu javne nabave Republike Makedonije broj 6/2018 koju je objavila Sveučilišna klinika za neurologiju - Skopje (https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji koja je dostupna na elektroničkom sustavu javne nabave Republike Makedonije broj 6/2018 koju je objavila Sveučilišna klinika za neurologiju - Skopje (https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Osnoven sud Skopje 1
Skopje
1000
Noord-Macedonië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji koja je dostupna na elektroničkom sustavu javne nabave Republike Makedonije broj 6/2018 koju je objavila Sveučilišna klinika za neurologiju - Skopje (https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018