Leveringen - 495300-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Gostivar: Laboratoriumreagentia

2018/S 216-495300

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

House of health Gostivar
Major cede filiposki 29
Contactpunt(en): sazan797@gmail.com
1230 Gostivar
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 71213727
E-mail: sazan797@gmx.com
Fax: +389 71213727

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d5e2b44-e7c2-4de8-b14f-a98bd8894c67/1

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d5e2b44-e7c2-4de8-b14f-a98bd8894c67/1

Elektronische toegang tot informatie : https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d5e2b44-e7c2-4de8-b14f-a98bd8894c67/1

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d5e2b44-e7c2-4de8-b14f-a98bd8894c67/1

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33696500

Beschrijving
Laboratoriumreagentia.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21.11.2018 - 10:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.11.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal