Leveringen - 495308-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Personenwagens

2018/S 216-495308

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

JP Vodovod i kanalizacija Skopje
Lazar Lichenoski 9
1000 Skopje
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23073010
E-mail: luiza.nakova@vodovod-skopje.com.mk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.vodovod-skopje.com.mk/

Elektronische toegang tot informatie : https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34110000

Beschrijving
Personenwagens.

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: List 1 - Passenger vehicles - type 1
1)Korte beschrijving:
Given in the tender documentation
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34110000

Perceel nr: 2 Titel: List 2 - Passenger vehicles - type 2
1)Korte beschrijving:
Given in the tender documentation
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34110000

Perceel nr: 3 Titel: List 3 - Passenger vehicles - type 3
1)Korte beschrijving:
Given in the tender documentation
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34110000

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20.11.2018 - 15:30
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.11.2018 - 12:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: MKD