Leveringen - 495312-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Noorwegen-Trondheim: Patiëntenbewakingssysteem

2018/S 216-495312

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Trondheim kommune
942110464
Erling Skakkes gate 14
Trondheim
7004
Noorwegen
Contactpersoon: Stig Rune Berg
E-mail: stbe@trondheim.kommune.no
NUTS-code: NO061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/94466761.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://www.trondheim.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Patient signalling system (PAVA) for Trondheim kommune [municipality]

Referentienummer: 2018/37808
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In winter 2019, Trondheim kommune [municipality] will announce a framework agreement competition for patient signalling. The plan is that the announcement will occur at the end of January. In connection with this, we now want to invite interested tenderers to one to one meetings to gain insight to which systems are now available and how these suit the needs description that is under preparation. Klæbu og Malvik municipality will probably also be part of the contract.

An operational contract associated with the framework agreement will also be published, and separate contracts for operation of the existing installations and equipment from Elpas and maintenance of installations with equipment from Televagt and DM811. Trondheim municipality wants to use this RFI to gain input on how these contracts can be optimised.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32500000
33196100
35120000
35121100
35125000
42961100
48814000
79711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO061
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of the procurement is to establish framework agreement(s) for patient signalling systems for Trondheim municipality.

Upon registration, a basis will be provided where Trondheim municipality describes their needs. The contracting authority requests tenderers register in the communications module or check ‘want to offer’ to organise a time to meet.

In the one to one meetings, it is desirable that the tenderers present their systems (max. 45 minutes) and then relate their system to the needs descriptions (max. 45 minutes). The meetings will be held in the period week 48-50 at the County Hall in Trondheim. We request that interested parties contact us as soon as possible.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/02/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018