Leveringen - 495316-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Stavanger: Meubilair

2018/S 216-495316

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stavanger kommune
964965226
Postboks 8001
Stavanger
4068
Noorwegen
Contactpersoon: Jone Haugland
E-mail: jone.haugland@stavanger.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/90421168.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://www.stavanger.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Sandnes kommune
Sandnes
Noorwegen
E-mail: postmottak@sandnes.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sandnes.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Sola kommune
Sola
Noorwegen
E-mail: epost@sola.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sola.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Randaberg kommune
Randaberg
Noorwegen
E-mail: post@randaberg.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.randaberg.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Finnøy kommune
Finnøy
Noorwegen
E-mail: post@finnoy.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.finnoy.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Rennesøy kommune
Rennesøy
Noorwegen
E-mail: post@rennesoy.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rennesoy.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Forsand kommune
Forsand
Noorwegen
E-mail: post@forsand.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.forsand.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/90421168.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/90421168.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furniture — Nursery and Institution

Referentienummer: 17/23343
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Forsand and Finnøy municipalities hereby invite tenderers to an open tender contest where the objective is to enter into a framework agreement for the deliveries of nursery and institution furniture.

The Contracting Authority shall enter into Framework Agreements with three suppliers for nursery furniture. The highest ranked supplier will be assigned all assignments stated in the threshold of payment defined in the contract's point the 1.6. Procurements above the threshold of payments shall be subject to separate mini-tender contests.

The Contracting Authority shall enter into a Framework Agreement with one supplier of institution furniture.

The procurement of nursery and institution furniture includes deliveries, assembly and consultancy services thereof.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 300 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nursery Furniture

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39161000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into Framework Agreements with three suppliers for nursery furniture. The highest ranked supplier will be assigned all assignments stated in the threshold of payment defined in the contract's point the 1.6. Procurements above the threshold of payments shall be subject to separate mini-tender contests.

The contract for nursery furniture includes delivery, assembly and consultancy services thereof.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 900 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Institution Furniture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39150000
39151000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into a Framework Agreement with one supplier of institution furniture.

The contract for institution furniture includes deliveries, assembly and consultancy services thereof.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 400 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 188-386139
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Stavanger Kommune
Postboks 8001
Stavanger
4068
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018