Leveringen - 495324-2018

09/11/2018    S216

Noorwegen-Sarpsborg: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2018/S 216-495324

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sarpsborg kommune
Nationaal identificatienummer: 938 801 363
Postadres: Postboks 237
Plaats: Sarpsborg
NUTS-code: NO031 Østfold
Postcode: 1702
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Oddveig Åsegg
E-mail: oddveig.aasegg@sarpsborg.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sarpsborg.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Building Materials (Timber and Fasteners), Tools, Paint, and Floor Coverings

Referentienummer: 17/05769
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A tender contest for a 2 year Framework Agreement with option for 1 + 1 year extension. The contract includes the delivery of building materials, tools, paint, and floor coverings tenders can be submitted for parts of the assignment, i.e. tenders for the following groups:

1) building materials, including timber, kitchen equipment and furnishing with accompanying fasteners and tools;

2) paint, floor coverings, wallpaper with accompanying glue, accessories and tools;

3) other tools.

The tenderer can submit tender for one or several groups, as well as for all groups.

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the agreement after the contract being signed, if this is requested.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 343 326.00 NOK / Hoogste offerte: 1 181 825.00 NOK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group A: Building Materials

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44190000 Diverse materialen voor de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Building materials including timber, kitchen equipment and furnishing as well as accompanying fasteners and tools.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of products including environmental requirements / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service and follow up in the contract period / Weging: 40
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the agreement after the contract being signed, if this is requested.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group B: Paint, Floor Coverings, Wallpaper with Accompanying Glue, Accessories and Tools

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39190000 Behangselpapier en andere bekleding
44111400 Verf en wandbekleding
44112200 Vloerbedekking
44510000 Gereedschap
44810000 Verf
44812400 Decoratieartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wallpaper, floor coverings, wallpaper with accompanying glue, accessories and tools.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service and follow up in the contract period / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of products including environmental requirements / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the agreement after the contract being signed, if this is requested.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

No contract has been awarded.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group C: Other Tools

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
42600000 Gereedschapswerktuigen
44510000 Gereedschap
44511000 Handgereedschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Other tools.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of products including environmental requirements / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service and follow up in the contract period / Weging: 40
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the agreement after the contract being signed, if this is requested.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-262986
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C - verktøy
Perceel nr.: C - verktøy
Benaming:

Framework Agreement for Other Tools

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TOOLS Norge AS
Nationaal identificatienummer: 980 341 097
Postadres: Postboks 43
Plaats: Ski
NUTS-code: NO031 Østfold
Postcode: 1401
Land: Noorwegen
E-mail: pal.mordal@tools.no
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 343 326.00 NOK / Hoogste offerte: 721 798.00 NOK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A - byggevarer og trelast
Perceel nr.: A
Benaming:

Framework Agreement for Construction Materials and Wood

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maxbo Sarpsborg trelast AS
Nationaal identificatienummer: 864 885 012
Postadres: Olav Haraldssonsgate 5
Plaats: Sarpsborg
NUTS-code: NO031 Østfold
Postcode: 1707
Land: Noorwegen
E-mail: stig.syversen@maxbo.no
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 011 719.54 NOK / Hoogste offerte: 1 084 433.54 NOK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B - maling og gulvbelegg
Perceel nr.: B
Benaming:

Framework Agreement for Painting and Floor Coverings

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KOFA
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018