Leveringen - 495324-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Sarpsborg: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2018/S 216-495324

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sarpsborg kommune
938 801 363
Postboks 237
Sarpsborg
1702
Noorwegen
Contactpersoon: Oddveig Åsegg
E-mail: oddveig.aasegg@sarpsborg.com
NUTS-code: NO031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarpsborg.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Building Materials (Timber and Fasteners), Tools, Paint, and Floor Coverings

Referentienummer: 17/05769
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 343 326.00 NOK / Hoogste offerte: 1 181 825.00 NOK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group A: Building Materials

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group B: Paint, Floor Coverings, Wallpaper with Accompanying Glue, Accessories and Tools

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39190000
44111400
44112200
44510000
44810000
44812400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group C: Other Tools

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42410000
42600000
44510000
44511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-262986

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C - verktøy
Perceel nr.: C - verktøy
Benaming:

Framework Agreement for Other Tools

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TOOLS Norge AS
980 341 097
Postboks 43
Ski
1401
Noorwegen
E-mail: pal.mordal@tools.no
NUTS-code: NO031
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 343 326.00 NOK / Hoogste offerte: 721 798.00 NOK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A - byggevarer og trelast
Perceel nr.: A
Benaming:

Framework Agreement for Construction Materials and Wood

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maxbo Sarpsborg trelast AS
864 885 012
Olav Haraldssonsgate 5
Sarpsborg
1707
Noorwegen
E-mail: stig.syversen@maxbo.no
NUTS-code: NO031
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 011 719.54 NOK / Hoogste offerte: 1 084 433.54 NOK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B - maling og gulvbelegg
Perceel nr.: B
Benaming:

Framework Agreement for Painting and Floor Coverings

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018