Leveringen - 495325-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Steinkjer: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 216-495325

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Steinkjer Kommune
840029212
Rådhuset, Postboks 2530
Steinkjer
7729
Noorwegen
Contactpersoon: Hilde Melhus
Telefoon: +47 74169005
E-mail: hilde.melhus@steinkjer.kommune.no
NUTS-code: NO062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/82416113.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.steinkjer.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Verran kommune
Verran
Noorwegen
E-mail: postmottak@verran.kommune.no
NUTS-code: NO062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.verran.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Snåsa kommune
Snåsa
Noorwegen
E-mail: postmottak@snasa.kommune.no
NUTS-code: NO062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.snasa.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Inderøy kommune
Inderøy
Noorwegen
E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no
NUTS-code: NO062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.inderoy.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Steinkjer kommune
Steinkjer
Noorwegen
E-mail: postmottak@steinkjer.kommune.no
NUTS-code: NO062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.steinkjer.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Food articles Inn-Trøndelag

Referentienummer: 2017/7058
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

An open tender contest for a Framework Agreement for food articles. The Contracting Authority is the:

— Inn-Trøndelag municipalities,

— Steinkjer municipality,

— Snåsa municipality,

— Inderøy municipality, and

— Verran municipality.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 500 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221000
03221200
15100000
15130000
15200000
15211000
15300000
15500000
15890000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO062
Voornaamste plaats van uitvoering:

Inn-Trøndelag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of the tender contest is to cover the need for the following:

— food articles that are safe in relation to health,

— food articles that are safe in relation to the consumers requirements,

— favourable conditions in relation to deliveries and prices,

— good service.

The following product groups are included:

Product group 1: Grocery products

Product group 2: Fish and fish products

Product group 3: Meat and meat products

Product group 4: Fruit and vegetables

Product group 5: Dairy products

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for 1 + 1 year extension — options for municipal businesses belonging to the participating municipalities can enter into the agreement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 133-304418
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Food articles Inn-Trøndelag

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tine SA
Lakkegata 23
Oslo
0187
Noorwegen
Telefoon: +47 03080
E-mail: firmapost@tine.no
Fax: +47 22967205
NUTS-code: NO062

Internetadres: http://www.tine.no/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nær Engros Levanger AS
Gråmyra
Levanger
7608
Noorwegen
Telefoon: +47 74085560
E-mail: levanger@narengros.no
Fax: +47 74085566
NUTS-code: NO062
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 500 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 500 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Inn-Trøndelag Tingrett
Steinkjer
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018