Leveringen - 495326-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Boten

2018/S 216-495326

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Norsk rikskringkasting AS
976390512
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Oslo
0340
Noorwegen
Contactpersoon: Rune Dahler
Telefoon: +47 23047362
E-mail: rune.dahler@nrk.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/92422802.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nrk.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Broadcasting

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NRK MA3152/18EM Diving Boat for the NRK Production: “Secrets of the Sea”

Referentienummer: 2018/1020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34520000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NRK will make a nature series for TV on life in the sea along the Norwegian coast. Many of the recordings will be made by a team of divers and underwater photography. We need a boat for this work, which will be a base for the diving operations.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NRK will make a nature series for TV on life in the sea along the Norwegian coast. Many of the recordings will be made by a team of divers and underwater photography. We need a boat for this work, which will be a base for the diving operations.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-430995
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

NRK MA3152/18EM Diving Boat for the NRK Production: “Secrets of the Sea”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KOFA — Klagenemndssekretariatet
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
E-mail: post@knse.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018