Leveringen - 495330-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Kristiansand: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 216-495330

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kristiansand kommune på vegne av ett innkjøpsfellesskap
963296746
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
Kristiansand S
4604
Noorwegen
Contactpersoon: Gunnvor Juell Sørvig
E-mail: gunnvor.juell.sorvig@kristiansand.kommune.no
NUTS-code: NO04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/85499630.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.kristiansand.kommune.no/

I.1)Naam en adressen
Søgne kommune
Søgne
Noorwegen
E-mail: postmottak@sogne.kommune.no
NUTS-code: NO042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sogne.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Songdalen kommune
Nodeland
Noorwegen
E-mail: postmottak@songdalen.kommune.no
NUTS-code: NO042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.songdalen.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Vennesla kommune
Vennesla
Noorwegen
E-mail: post@vennesla.kommune.no
NUTS-code: NO042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vennesla.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Kristiansand kommune
Kristiansand
Noorwegen
E-mail: postmottak@kristiansand.kommune.no
NUTS-code: NO042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kristiansand.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Birkenes kommune
Birkeland
Noorwegen
E-mail: postmottak@birkenes.kommune.no
NUTS-code: NO041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.birkenes.kommune.no

I.1)Naam en adressen
Lillesand kommune
Lillesand
Noorwegen
E-mail: postmottak@lillesand.kommune.no
NUTS-code: NO041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lillesand.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Food Products — Groceries and Institutional Household

Referentienummer: 201807843
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contract award is for the delivery of groceries and staple products to the Contracting Authority's user places. The Framework Agreement must at all times cover the Contracting Authority’s need for such products.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 94 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221200
03311000
15100000
15110000
15243000
15500000
15550000
15810000
15811000
15812000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract includes the procurement of, amongst other things, spreads, butter and margarine products, bullion, sauces, desserts, deep frozen meat and fish products, deep frozen vegetable products, juice, cheese, coffee/tea, etc. It is only fresh products and dairy products that are not included in the contract. There will be separate tender competitions for the following product groups:

— bread and bakery products,

— fresh fish and fish products,

— fresh meat and meat products,

— vegetables, fruit and berries,

— dairy products.

The contract that is signed will primarily be a contract for the units that produce food for delivery to nursing homes/institutions and for persons living at home. Other units at the Contracting Authority such as, schools, nurseries, cafes, day centres, rehabilitation centres, are also covered by the contract and can use the contract to place orders if needed. Break bulk will be required for delivery to these user units. The contract will not be obligatory for these other units.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ordering, delivery and safety / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, follow up and training / Weging: 15
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-297961
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Food Products — Groceries and Institutional Household

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Agder Grossisten AS
Skytterheia 5
Lillesand
4790
Noorwegen
Telefoon: +47 37097990
E-mail: firmapost@agdergro.no
NUTS-code: NO04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KOFA
Bergen
5805
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018