Leveringen - 495334-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Drammen: Elektriciteit

2018/S 216-495334

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Buskerud fylkeskommune
974 644 614
Hauges gate 89
Drammen
3019
Noorwegen
Contactpersoon: Magnus Holm
E-mail: magnus.holm@bfk.no
NUTS-code: NO032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bfk.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Electrical power

Referentienummer: 2018-019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Buskerud County invites tenderers to a competition for the delivery of electrical power.

The contract value is estimated to: 9 000 000 NOK excluding VAT per annum.

The estimated value is based on statistics for the procurement of equivalent products for a similar buyer group for previous years, as well as future budgets. The values must therefore be seen as a non-binding estimate.

See the requirement specifications, for further information on the procurement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 36 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000
66140000
71314200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO032
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Buskerud County invites tenderers to a competition for the delivery of electrical power.

The Contracting Authority will establish a new contract for the procurement of electrical power equivalent to 23 Gigawatt hours per annum.

The aim of the contract is to simplify procurements, get the best price for electrical power and get a better overview of consumption/portfolio. The Contracting Authority's long term aim is to reduce the total energy consumption.

See the tender documentation and annexes for further information.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-363588
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hafslund Strøm AS
982 584 027
Drammensveien 144
Oslo
0247
Noorwegen
E-mail: espen.klaesson@hafslundstrom.no
NUTS-code: NO

Internetadres: http://www.hafslund.no

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tingretten
Drammen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018